LISABONSKÁ SMLOUVA

Úřední věstník
Evropské unie

ISSN 1725-5163

C 306
Svazek 50
17. prosince 2007

 

České vydání

 

Informace a oznámení

 

 


Oznámení č.

Obsah

Strana

 

 

 

 

2007/C 306/01

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007

1

ZMĚNY SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

10

Článek 1

10

Článek 2

42

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

134

Článek 3

134

Článek 4

134

Článek 5

134

Článek 6

135

Článek 7

135

PROTOKOLY

147

A. Protokoly, jež mají být připojeny ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a případně ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii

148

— Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii

148

— Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality

150

— Protokol o Euroskupině

153

— Protokol o stálé strukturované spolupráci stanovené článkem 28a Smlouvy o Evropské unii

153

— Protokol k čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

155

— Protokol o vnitřním trhu a hospodářské soutěži

156

— Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království

156

— Protokol o výkonu sdílených pravomocí

158

— Protokol o službách obecného zájmu

158

— Protokol o rozhodnutí Rady, kterým se provádí čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jednak mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017

159

 

— Protokol o přechodných ustanoveních

159

B. Protokoly, jež mají být připojeny k Lisabonské smlouvě

165

— Protokol č. 1 pozměňující protokoly připojené ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o založení Evropského společenství nebo ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii

165

— Příloha – Srovnávací tabulky uvedené v článku 2 Protokolu pozměňujícího protokoly připojené ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o založení Evropského společenství nebo ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii

195

— Protokol č. 2 pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

199

PŘÍLOHA

202

Srovnávací tabulky uvedené v článku 5 Lisabonské smlouvy

202

2007/C 306/02

Závěrečný akt mezivládní konference

231

 

 

CS