TELEFONNÍ SEZNAM MìÚ PETØVALD.

   
starosta 596 542 900
místostarosta 596 542 901
sekretariát starosty 596 542 911
tajemník 596 542 902  
Odbor finanèní  
vedoucí 596 542 916
Odbor výstavby a ŽP  
vedoucí 596 542 908  
stavební úøad 596 542 910, 596 542 912  
úsek bytový 596 542 915  
životní prostøedí 596 542 909  
doprava 596 542 914  
Vo, høbitov, byty 596 542 913  
Odbor správní  
vedoucí 596 542 903  
matrika 596 542 904  
sociální 596 542 905  
ohlašovna 596 542 906  
Petøvaldské noviny 596 542 911  

ZPÌT