Základní krédo VOS.

1.) Každý občan má právo na stejné občanské podmínky ve společnosti.

a) Svobodu projevu

b) Svobodu pohybu

c) Svobodu dostupu k veřejným informacím

d) Svobodu podnikání

e) Na dodržovaní lidských práv

f) Právo na dostupnost a vymahatelnost práva

g) Právo na život

h) Právo na zdravé životní prostředí

i) Právo odmítnout účastnit se násilí nebo potlačování lidských práv

j) Právo hájit svůj majetek a rozhodovat o něm

2.) Každý občan má právo na životní úroveň odpovídající jeho aktivitě ve

společnosti.

a) Má povinnost do státního rozpočtu přispívat poměrným procentem stejným pro

všechny občany.

b) Má právo na vyrovnaný státní rozpočet

c) Má právo na racionální využiti státních prostředků do kterých daněmi přispívá

d) Má právo na kontrolu veřejných financí a racionálního jejích využití

3.) Společnost má povinnost zajistit životní úroveň občanu v míře, jaké svou

aktivitou občan společnosti prospěl.

a) Stát má povinnost vytvářet z dani rezervu financi na vyplacení financi v období,

kdy občan nebude schopen si svou aktivitou zajišťovat finanční prostředky sám

b) Stát svou podporou umožňuje vytvářet fondy do kterých si bude občan během

života přispívat a bude tyto fondy kontrolovat, tak aby občan nemohl přijít o

úspory na tomto fondu.

c) Na takovéto fondy může přispívat i třetí osoba,která si částku odpočte celou z dani,

nesmí však být větší než (x) násobek částky,kterou si přispívá samotný občan.

d) Stát zajisti nekrácení takto vyplaceného důchodu a neplatí zde ani rozhodnuti o

minimální příjmu, neboť jde o občany nemocné(stářím),nemohou si mnohé věci

vytvořit či udělat svou osobní činnosti.

4.) Větší kontrola občany a podílů na rozhodování

a) Přímá volba presidenta,předsedy parlamentu,předsedy senátu

b) Přímá volba krajských hejtmanů,primátorů,starostů

c) Přímá volba ředitelů policie,předsedů soudů

d) Přímá volba ředitele veřejně právní televize a rozhlasu

5.) K podnikatelům

a) Na zaměstnance pohlížet jako na podnikatele, který prodává svou pracovní

aktivitu

b) Nejnižší možné daně

c) Příme daně

d) Přehledné a jednoduché daně

e) Přispění do sociální sféry nebo nemocnic odečíst z daní celý příspěvek

6.) K soudům

a) Změnit soudní systém

b) Občanská porota ke každému procesu vytvořena z náhodných občanů, která bude

rozhodovat a soudce stvrzovat rozhodnuti v souladu se zákony.

c) Větší pravomoc soudu -2x předvolání, pak celostátní pátraní a předvedení policii

d) Větší využití alternativních trestů u dlužníků stanovit do jaké výše bude soudce

rozhodovat pro rychle vyřizování sám

1. Nastoupí-li dobrovolně na veřejné práce při svém zaměstnání srážka pouze z

výdělků z veřejných prací

2. Nastoupí-li nedobrovolně s dohledem bude hradit i dozor apod.

e) Při exekucích a exekučních prodejích brat v úvahu že peníze tak jak energie

se nemůže ztratit pouze přemístit.

f) Rozdíl mezí financemi získanými s exekučního prodeje a cenou odhadu je nutno

zdanit jako bezpracný zisk, eventuelně doplatit povinnému.Pokud nedojde

k vyrovnání s povinným brat, další dluhy že zaplatí buď nabyvatel, nebo soud neboť

jde o vědomé poškození povinného.

7.) K policii

a) Provést reorganizaci s použitím nejlepších zkušeností okolních států ale i jiných

států v souladu vytvářejícího se světového trendu.

b) Dojde-li ke zranění nebo přijde-li o život policista, způsobenou druhou osobou,při

zjišťování totožnosti,nebo při stíhaní, musí odezvu poznat tvrdosti především

podsvětí.

c) Při zjišťování totožnosti osob jakýkoliv jiný pohyb než byl nařízen policistou,lze

považovat za nebezpečný pro policistu a podle toho může policista zasáhnout.

d) Zvýšit platy policistů úměrně jejich životnímu nebezpečí

e) Vytvořit proti korupci uvnitř policie zásahovou skupinu s vysokými pravomocemi

8.) K armádě

a) Provést profesní armádu

b) Zvýšit důraz na civilní obranu i se zaměřením na živelné pohromy

c) Provést vyšší finanční odměňování k významu,náročnosti a jistotě služby v armádě

d) V případě uvolnění z armády využit jejich organizačních schopnosti ve státní sféře

a ve sféře samospráv

9.) Ke školství

a) Považovat jako nejvýznamnější investici do budoucna všech občanů

b) Vytvořit vyšší odměňování učitelů ve školství v souladu s jejich významem ve

společnosti.

c) Vytvořit fondy pro školství na kterých by se podílel stát,občané a rodiče, příspěvky

do těchto fondů obdobně jako přispívání do důchodových fondů.

d) Ze studijních fondů budou žáci dostávat úvěry na studia a podle studijních

výsledku jim úvěr může být smazán úplně nebo částečně.Bude splácet srážkou s se

mzdy až bude v pracovním poměru nebo jiného přijmu.Pokud odejde po

vystudování do určité doby do ciziny bude muset splácet úvěr na studium celý.

e) Na školy přijímat bez přijímacích zkoušek

f) Neomezovat dobu studia pokud si celé náklady bude platit může studovat do konce

života.

10.) Ke zdravotnictví

a) Provést reorganizaci zdravotnictví

b) Zvýšit střednímu a vyššímu zdravotnímu personálu odměňování

c) Vytvořit zdravotní fond na kterém by se podílel stát,občané a ostatní sponzoři

d) Každý občan své zdravotní bankovní konto o kterém bude zčásti rozhodovat

stvrzováním podpisem.O části bude rozhodovat při nevyčerpaní za určité období

samotný zdravotní fond na přeřazení ze společné solidarity na přiřazení těm

občanům, kteří ji ve větší míře potřebuji.

e) Daně léčiv nesmí překročit celostátní průměrný rabat,marži

f) Daně z léčiv používat k znovu doplnění zdravotního fondu

g) Stanovit propočtem průměrný náklad na jednoho pacienta a tento finanční obnos

vložit na zdravotní bankovní konto každého občana.

h) Před zdravotním zákrokem musí být občan informován o ceně tohoto zákroku a

stavu zdravotního bankovního konta

i) Každé zdravotní zařízení je povinno provést cenovou kalkulací svých zákroku ve

kterém může zahrnout inflaci a procento na rozvoj atd.

11.) K zaměstnancům-podnikatelům prodávající svoji

pracovní iniciativu.

a) Pohlížet na ně jako na podnikatelé

b) Vyplacení celkové tržby za svůj způsob podnikání

c) Daně a spojené poplatky sám zpracovávat a platit jako svéprávný občan.

12.) K zdravotně postiženým

a) Vytvořit celostátně přístupnost ke všem potřebným občanským potřebám

b) Takovýto občan neplatí daně, případně daně jim placené se převádí v poměrném

procentu na jeho zdravotní konto,nebo na konto zvýšených nákladů atd.

c) Vytvořit možnost doplácet z důchodového fondu do výše celostátního průměrného

příjmu apod.

13.) K osamělým živitelům rodin

a) Neplaceni alimentů považovat za trestný čin morálního ohrožení výchovy

nezletilých,nesplnění rodičovské výchovné povinnosti a to již při nezaplacení

jednoho měsíce.

b) Vytvořit rychlý soudní systém s občanskými porotami pro rychlé alternativní tresty

neplatičů alimentů

c) Vytvořit kontrolní systém zda finančních prostředku pro děti není zneužíváno

jinak, pokud ano použit rychlý systém převedení děti do opatrovnických rodin atd.

d) Vytvořit finanční fondy rychlé pomoci při obecních,městských úřadech s možnosti

co nejtvrdšího vymáhání na dlužníkovi alimentů.

14.) K nezaměstnaným

a) Pracovní úřad do jednoho roku je povinen získat pro nezaměstnaného občana

zaměstnání do okruhu 25 km jeho bydliště a občan je povinen přijmout o jeden

stupeň v jakékoliv nižší kvalifikační skupině než má nejvyšší vzdělání.Odmítnutím

této práce se zastaví jakákoliv podpora na dobu 5 let.

b) Podporu v nezaměstnání má občan možnost čerpat jednou za delší období např. 5

let,10let.

c) Zjištěním pracovní policii práce na černo postihovat vysokými postihy jak

zaměstnavatele tak občana takto pracujícího.Oba odsoudit k alternativnímu trestu

odpracování na veřejných pracích, kde neplatí jakýkoliv hledisko kvalifikace atd

d) Při výběrových řízeních na první místo dávat firmy (při dodržení kvality díla),

které zaměstnají nejvíce nezaměstnaných občanu daného regionu apod.

15.) K občanům odpykaných si jakýkoliv trest

a) Ve všech sférách života brat jako občana, který nikdy nebyl trestán

(politika,hospodářství,statní správa atd), pokud soudem nebylo stanoveno jinak

b) Pokud kdokoli toto poruší je nutno toto považovat jako diskriminaci určitých

občanu a využit soudních rozhodnuti pro výchovný alternativní trest veřejných

prací apod.

a) Stanovit domovské obce podle posledního trvalého bydliště, které jsou povinný

vytvořit podmínky pro převýchovu k vlastní odpovědnosti.

b) K těmto občanům přistupovat jako k nemocným s narušenou psychikou k vlastní

zodpovědnosti.

c) Vytvořit zvláštní pracovníky psychology, kteří se touto problematikou budou

zabývat v terénu a budou důležitými poradci obcím.

d) Podporovat projekty, které pomáhají občanu v tísni.

17.) K pronajímatelům bytů

a) Má právo na stanoveni ceny bytu jako kteréhokoliv zboží a řídí se pouze nabídkou

a poptávkou.

b) Nikdo ani stát nemůže upřít právo na ekonomické obhospodařování svého majetku

kterémukoliv občanu.

c) U současných nájemníků je nutno písemně doručit zvýšení nájemného nejméně tří

měsíce konečné roční nájemné a měsíčně zvyšovat na ekonomické nájemné

měsíčně o 1/12.

18) K nájemcům bytů

a) Má právo na byt na jaký má finanční prostředky.

b) Pokud není pro občana únosné placeni nájemného je jeho povinnosti si najit

takový byt který je pro něho únosný.O tomto se jako svéprávný občan povinen

rozhodnout a postarat sám.

c) Občané mají právo vytvořit občanské komise pro zjištění obsazení obecních bytů

jakými občany jsou tyto byty užívány včetně cen.Obecní byty mají sloužit pro

nájmy pro sociálně slabší občany.

d) Pokud byt od obce nemohou získat, měla by obec přispět na doplaceni nájemného

na byty jež jsou soukromými majetky a to jen na stanovené standarty

e) Pokud obecní byty jsou užívané jinými občany jsou obce povinné zvýšit pro ně

nájemné na nejvyšší používané neregulované nájemné v daném regionu.

19) K bankovnictví

a) Za úvěry plně zodpovídá bankovní, finanční dům a jeho pracovnici plnou hmotnou

zodpovědnosti.

b) Banky, které nejsou schopné zajistit úrok ve výši inflace považovat jejich činnost za

lichvu a nedovolit jim další činnost a odebrat jim licenci.

20) K občanům nezletilým a jejich rodičům.

a) K novorozencům a dětem, které ze zákona nemohou se rozhodovat a zákonným

způsobem samé bránit, v jejich zájmu může soud rychlým jednáním pokud

rodiče nebo jeden z rodičů( např. jeden měsíc se nestará o výživu a duševní

rozvoj nezletilého občana ), může soud okamžitě po uplynutí této lhůty předat

adoptivním rodičům bez souhlasů rodičů,nejpozději do jednoho měsíce takto

rozhodnout.

b) Takové to rodiče odsoudit k veřejně prospěšným pracím apod. na základě

vědomého ohrožování života nezletilého občana, a stanovit mu exekuční platbu

na nezletilého občana.

c) Ve všech případech vycházet s principu, že nezletilý občan nesmí být poškozen

a jeho právní ochranu přebírá stát prostřednictvím rozhodování určenými

právníky a soudem.

 

Ing.Vladislav NOVARA