Zákon č. 48/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. března 1997

o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů

ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 128/1998 Sb.,
zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb.,
zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 167/2000 Sb.,
zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb.,
zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění") a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována.

§2
Osobní rozsah zdravotního pojištění

§2 (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

§2 (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

§2 (3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí výkon činností podle §5 písm. a), je-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění (péče).

§2 (4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

§2 (5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§8 odst. 4), jakož i organizační složka státu.[1a]

§3
Vznik a zánik zdravotního pojištění

§3 (1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:

a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,

b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§5 písm. a)],

c) získání trvalého pobytu na území České republiky.

§3 (2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:

a) úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,

b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§5 písm. a)],

c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ
POJISTNÉ

Plátci pojistného zdravotního pojištění
§4

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou:

a) pojištěnci uvedení v §5,

b) zaměstnavatelé,

c) stát.

§5
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění (péče). Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance v pracovním poměru (dále jen "zaměstnanec") dále považují:

1. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik;

2. osoby ve služebním poměru;

3. členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňování;

4. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni;

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti;

6. soudci;

7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění;

8. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky;

9. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv a ředitel Bezpečnostní informační služby;

10. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby;

11. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních;

12. osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě;

13. osoby se zdravotním postiženímzařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;[1a]

14. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,

pokud jsou účastni nemocenského pojištění (péče) podle předpisů o nemocenském pojištění (péči),

b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují:

1. osoby podnikající v zemědělství;[1b]

2. osoby provozující živnost;[2]

3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;[3]

4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů;[4]

5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;[5]

6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;[6]

7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,[6a] pokud tato činnost je konána mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění (nemocenské péči) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,

8. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,

c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

§6

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle §8 odst. 4. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného z příjmů zúčtovaných bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

§7

§7 (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;[7]

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;

c) příjemce rodičovského příspěvku;[7]

d) ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství a muže po dobu jejich nepřítomnosti v práci, po kterou se jim poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění;[8]

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;[9]

f) osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti;[10]

g) osoby převážně nebo úplně bezmocné, osoby pečující o převážně nebo úplně bezmocnou osobu[11] nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči;[12] a osoby pobírající příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu starší 80 let, která je částečně bezmocná, nebo o osobu starší 80 let, která podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby[12a]

h) osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách, další službu[13] nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení;

i) osoby ve vazbě nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;

j) osoby uvedené v §5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;[14]

k) osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;[15]

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,[16] pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle §5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m),

o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,[16a] pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

§7 (2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

§8
Povinnost platit pojistné

§8 (1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní pojišťovna"). Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§2 odst. 3);

b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§5 písm. b)];

c) kdy se stal pojištěncem podle §5 písm. c);

d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u příslušné zdravotní pojišťovny;

e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit;

f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojištěnec

1. byl v cizině zdravotně pojištěn,

2. v uvedeném období mu nebyla poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění,

3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4.

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině.

§8 (2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v §6.

§8 (3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle §7 stává plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle §7 plátcem pojistného.

§8 (4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

§8 (5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále.

§9
Výše a způsob placení pojistného a penále

§9 (1) Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní zákon.[17]

§9 (2) Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

§9 (3) Písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může se zaměstnanec zavázat zaplatit zaměstnavateli zcela nebo zčásti částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu. Při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil.

ČÁST TŘETÍ
PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO

§10
Oznamovací povinnost plátců pojistného

§10 (1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle §2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost,

b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

§10 (2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil.

§10 (3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.

§10 (4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle §5 písm. c), oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.

§10 (5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle §7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.


§10 (6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců[18] bezprostředně po přidělení rodného čísla.

§10 (7) Úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru pojištěnců[18] do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.

ČÁST ČTVRTÁ
PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE

§11

§11 (1) Pojištěnec má právo

a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny[19] vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému ve větě druhé nebo třetí. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby,[20] kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojišťence ze stanoveného spádového území[21] a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno,

c) na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,

d) na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona,

e) na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,

f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

§11 (2) Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, může:

a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli,[22]

b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,

c) obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče,

d) obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona.[23]

§11 (3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče, a není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči. Lékaře lze volit jen v rámci zdravotnického zařízení uvedeného ve větě druhé a třetí. Vojáci v základní a náhradní službě a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny[18] jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili nebo ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny.
Za vojáky v činné službě,
[22a] s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol,[22b] kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny

a) rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,

b) preventivní péči poskytnutou nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění podle §29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.

§11 (4) U osob vykonávajících civilní službu, osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti[22c] a dále u osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr lékaře, zdravotnického zařízení a dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.

§12

Pojištěnec je povinen:

a) plnit oznamovací povinnost podle §10,

b) sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem,

c) hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak,

d) poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim,

e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,

f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,

g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,

h) prokazovat se při poskytování zdravotní péče, s výjimkou poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,

i) oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,

j) vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při

1. zániku zdravotního pojištění podle §3 odst. 2 písm. b) a c);

2. změně zdravotní pojišťovny;

3. dlouhodobém pobytu v zahraničí,

k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

l) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

ČÁST PÁTÁ
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ
PÉČE A JEJÍ ÚHRADY

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění
§13

§13 (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav a zdravotní péče uvedená v odstavci 3.

§13 (2) Zdravotní péče hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen "hrazená péče") zahrnuje:

a) léčebnou péči ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem),[23a]

b) pohotovostní a záchrannou službu,

c) preventivní péči,

d) dispenzární péči,

e) odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),[23a]

f) poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,

g) potraviny pro zvláštní lékařské účely,[23b]

h) lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,

i) závodní preventivní péči,

j) dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů,

k) dopravu žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,

l) dopravu zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

m) dopravu odebraných tkání a orgánů (§36 odst. 4),

n) posudkovou činnost,

o) prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy.

§13 (3) Ze zdravotního pojištění se hradí též zdravotnická péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.[23b] Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušné zdravotnické zařízení.Povinnost mlčenlivosti stanovená v §67b odst. 20 zákona č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, tím není dotčena.

§14

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na území České republiky. Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.

§15

§15 (1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.

§15 (2) Ze zdravotního pojištění se nehradí výkony akupunktury.

§15 (3) Ze zdravotního pojištění se hradí nejvíce třikrát za život zdravotní péče poskytnutá na základě doporučení registrujícího ženského lékaře v souvislosti s mimotělním oplodněním

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let,

b) ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.

§15 (4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

a) sérum proti stafylokokovým infekcím,

b) sérum proti záškrtu,

c) sérum proti hadímu jedu,

d) sérum proti botulismu,

e) sérum proti plynaté sněti,

f) sérum proti vzteklině,

g) imunoglobulin proti tetanu,

h) umunoglobulin proti hepatitidě B,

i) tetanový toxoid,

j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,

k) vakcína proti vzteklině,

l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy).

§15 (5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek uvedené v příloze č. 2, pokud držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,[23c] nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely její výrobce nebo distributor (dále jen „žadatel”), požádá Ministerstvo zdravotnictví o jejich zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen „Seznam”).[23d] V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka a transfúzní přípravky; výši jejich úhrady ze zdravotního pojištění stanoví prováděcí právní předpis.

§15 (6) Seznam podle odstavce 5 vede Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o zapsání do Seznamu musí obsahovat

a) identifikační údaje žadatele,

b) doklad o platné registraci léčivého přípravku, včetně jeho příloh,[23c] nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely, vzor etikety použité pro označení potraviny pro zvláštní lékařské účely.[23e]

Do Seznamu nelze zapsat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, pokud neobsahují některou z léčivých látek ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2.

§15 (7) O zapsání do Seznamu informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele do 90 dnů od obdržení jeho žádosti. Ministerstvo zdravotnictví může při posuzování žádosti o zapsání do Seznamu v případě zjištění nedostatků vyzvat žadatele, aby doplnil údaje podle odstavce 6 ve lhůtě do 30 dnů. Pokud v této lhůtě Ministerstvo zdravotnictví neobdrží doplnění požadovaných údajů, zápis neprovede.

§15 (8) O vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu rozhodne Ministerstvo zdravotnictví, pokud

a) skončila platnost registrace léčivého přípravku podle zvláštníhoprávního předpisu,[23c]

b) léčivá látka, kterou léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely obsahuje, není uvedena v příloze č. 2, nebo

c) o vyřazení ze Seznamu požádá žadatel.

Na rozhodnutí o vyřazení léčivého přípravku nebo potravinypro zvláštní lékařské účely ze Seznamu se vztahuje správní řád.[47])

§15 (9) Ministerstvo zdravotnictví zveřejňujeaktualizovaný Seznam na své stránce v síti Internet.

§15 (10) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou


a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění,

b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění,

e) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích.

§15 (11) S výjimkou prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona, které se ze zdravotního pojištění nehradí, a vybraných prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona, které se hradí ve výši a za podmínek v této příloze stanovených, se ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 % jejich ceny pro konečného spotřebitele[24] prostředky zdravotnické techniky předepsané za účelem

a) pokračovat v léčebném procesu, nebo

b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo

c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

Hradí se vždy prostředek zdravotnické techniky v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

§15 (12) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona.

§15 (13) Ze zdravotního pojištění se plně hradí při poskytování ústavní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely zapsané v Seznamu, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky a prostředky zdravotnické techniky a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.

§15 (14) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazená péče dále nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami[25] v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí.[26]

§15 (15) Ze zdravotního pojištění se hradí péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Zdravotní péče poskytovaná v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba[27] a pohotovostní služby s výjimkou zdravotních výkonů podle §28.

§16

§16 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče.

§16 (2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotní péče podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

§17

§17 (1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle zvláštního zákona,[28] smlouvy se zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče. Smlouvu o poskytování zdravotní péče lze uzavřít jen na ty druhy péče, které je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče pojištěnci.

§17 (2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a poté je vydá jako vyhlášku. Jestliže před ukončením platnosti smlouvy nedojde k uzavření smlouvy nové, bude platnost smlouvy prodloužena až do doby, než bude uzavřena nová rámcová smlouva. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytované zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování zdravotní péče, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytované péče a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování zdravotní péče, způsob a důvody ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení.

§17 (3) Do doby nabytí účinnosti vyhlášky podle odstavce 2 je rozhodnutí o způsobu úhrady ponecháno na dohodě příslušného zdravotnického zařízení s příslušnou zdravotní pojišťovnou buď na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů, nebo na základě paušálů za poskytnuté služby. Paušály se rozumí platby za počet registrovaných pojištěnců a agregovaná platba za lůžko/den v nemocnici či platba za diagnózu.

§17 (4) Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami se sestavuje v dohodovacím řízení se zástupci

a) Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven,

b) příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení,

c) profesních organizací zřízených zákonem,

d) odborných vědeckých společností,

e) zájmových sdružení pojištěnců.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je předkládán Ministerstvu zdravotnictví k posouzení z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, které jej poté vydá jako vyhlášku. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je podle druhů péče, kterou je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat, součástí smlouvy o poskytování zdravotní péče uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a smluvními zdravotnickými zařízeními.

§17 (5) Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění se dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení. Podrobné podmínky svolání a průběhu jednání stanoví účastníci dohodovacího řízení v jednacím řádu.

§17 (6) Svolavatel dohodovacího řízení je povinen předat výsledek dohodovacího řízení Ministerstvu zdravotnictví do 60 dnů před ukončením platnosti cen bodu a výše úhrad, včetně regulačních mechanismů hrazené zdravotní péče, platných pro předchozí období.

§17 (7) Nedojde-li dohodovací řízení k výsledku do 60 dnů před skončením období, pro které byly sjednány ceny bodu a sjednány nebo stanoveny výše úhrad hrazené zdravotní péče včetně regulačních omezení, zůstávají v platnosti

a) ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen i po skončení období, na které byly sjednány,

b) výše úhrad včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly sjednány nebo stanoveny, do doby, než dohodovací řízení sjedná nové výše úhrad včetně regulačních omezení, nebo do doby, než Ministerstvo zdravotnictví stanoví nové výše úhrad včetně regulačních omezení pro kalendářní pololetí vyhláškou.

§17 (8) Je-li výsledkem dohodovacího řízení podle odstavce 5 dohoda o cenách bodu v rámci platné regulace cen a o výši úhrad včetně regulačních omezení pro příslušné období, posoudí Ministerstvo zdravotnictví tento výsledek z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.

§17 (9) Neshledá-li Ministerstvo zdravotnictví při posuzování výsledku dohodovacího řízení podle odstavce 5 nesoulad s právními předpisy a veřejným zájmem, vyhlásí jej ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví; tento výsledek je pro zdravotnická zařízení a pro zdravotní pojišťovny závazný.

§17 (10) Odporuje-li dohoda uzavřená v rámci dohodovacího řízení právním předpisům nebo veřejnému zájmu, vrátí Ministerstvo zdravotnictví dohodu s popisem rozporu zpět k dohodovacímu řízení. Účastníci dohodovacího řízení předloží přepracovaný výsledek Ministerstvu zdravotnictví k posouzení do 10 kalendářních dnů ode dne vrácení.

§17 (11) Není-li dohoda uzavřená v rámci dohodovacího řízení předložena ve lhůtě stanovené v odstavci 10 nebo odporuje-li právním předpisům nebo veřejnému zájmu,

a) zůstávají ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen v platnosti i po skončení období, na které byly sjednány,

b) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou výši úhrad hrazené péče včetně regulačních omezení pro kalendářní pololetí.

§17 (12) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí zdravotnickým zařízením, s výjimkou zařízení lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, zdravotnickým zařízením s výjimkou zařízení lékárenské péče, léčivé přípravky obsahující léčivé látky uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona, pokud jsou v této příloze označeny příslušnými symboly.

§17 (13) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě:

a) lékařského předpisu vystaveného smluvním zdravotnickým zařízením, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou

1. zařízením lékárenské péče léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, a to i tehdy, nemá-li se zařízením lékárenské péče dosud uzavřenou smlouvu podle odstavce 1,

2. zařízením lékárenské péče a jiným smluvním subjektům brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké,

3. zařízením lékárenské péče a jiným subjektům přístroje používané k terapii,

b) předloženého účtu smluvním zdravotnickým zařízením

1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky,

2. ortodontické aparáty,

c) předloženého účtu smluvním zdravotnickým zařízením nebo jiným smluvním subjektům servisní zásahy na poskytnuté prostředky zdravotnické techniky.

§17 (14) Příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna na základě schváleného zdravotně pojistného plánu nebo na smluvním základě omezit úhradu zdravotní péče vykázané zdravotnickým zařízením v případě, kdy po kontrole zjistí, že zdravotnické zařízení překračuje

a) ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovené nebo ve smlouvě dohodnuté průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho ošetřeného pojištěnce se zohledněním věkových skupin zdravotnickým zařízením poskytnutou nebo vyžádanou,

b) ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovený nebo ve smlouvě dohodnutý objem zdravotní péče zdravotnickým zařízením poskytnuté nebo vyžádané.

§18
Poskytování zdravotní péče

§18 (1) Zdravotní péči poskytují ve zdravotnických zařízeních, nebo je-li to nezbytné s ohledem na zdravotní stav pojištěnce, na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout, zdravotničtí pracovníci,[29] popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazenou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře, není-li dále stanoveno jinak.

§18 (2) Zdravotní péče je pojištěnci poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

§18 (3) Ošetřujícím lékařem se rozumí:

a) praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, u žen ženský lékař, který registruje pojištěnce, (dále jen "registrující lékař"),

b) lékař poskytující pojištěnci specializovanou ambulantní zdravotní péči,

c) lékař poskytující pojištěnci zdravotní péči v zařízení ústavní péče.

§19
Ambulantní péče

Ambulantní péčí se rozumí

a) primární zdravotní péče,

b) specializovaná ambulantní zdravotní péče,

c) zvláštní ambulantní péče.

§20
Primární zdravotní péče

§20 (1) Primární zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař.

§20 (2) Při převzetí do péče vyplní registrující lékař registrační list. Současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Předchozí registrující lékař je povinen novému registrujícímu lékaři tyto informace předat písemně. Nový registrující lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek podle §29.

§20 (3) Registrující lékař je povinen zajišťovat zdravotní péči o registrované pojištěnce; praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost je povinen zajišťovat pro registrované pojištěnce též návštěvní službu.

§21
Specializovaná ambulantní zdravotní péče

§21 (1) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče, doporučí registrující lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno specializovanou ambulantní zdravotní péči na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení podle tohoto zákona tím není dotčeno. Spolu s doporučením k přijetí specializovaným lékařem zasílá registrující lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.

§21 (2) V indikovaných případech registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař sám dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v jiném zdravotnickém zařízení, a to i ve spádovém zdravotnickém zařízení;[21] to platí i pro dojednání péče ústavní.

§21 (3) Ošetřující lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje registrujícího lékaře o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče.

§22
Zvláštní ambulantní péče
Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako

a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci,

b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře,

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,[30]

d) zdravotní péče v ústavech sociální péče.

Ústavní péče
§23

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní.

§24

§24 (1) Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

§24 (2) Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by nepřijetím nebo odložením přijetí do ústavní péče byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví, a jestliže jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.[31]

§24 (3) Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno a pojištěnci musí být předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.

§25

§25 (1) Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. V případě dítěte staršího šesti let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

§25 (2) Pobyt průvodce v odborné dětské léčebně a dětské lázeňské léčebně se považuje za ústavní ošetřování v případech přijetí průvodce dítěte mladšího šesti let na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte nebo kdy je přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé a péče v odborných léčebných ústavech hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.

§25 (3) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

§26

§26 (1) Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro pojištěnce, jimž je poskytována ústavní péče.

§26 (2) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce, aby byl přeložen na jiné oddělení, je nutno přeložení předem konzultovat s vedoucím lékařem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

§26 (3) Z léčebných důvodů je možno pojištěnce propustit do domácího ošetření na propustku. Po dobu trvání propustky není zdravotnické zařízení oprávněno účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči, s výjimkou léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.

§27

§27 (1) Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, popřípadě v zařízeních sociální péče. Pojištěnec musí být vybaven při propuštění léčivými přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, na tři dny, nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu.

§27 (2) Pojištěnec se předčasně propustí z ústavní péče na vlastní písemnou žádost (revers), nejde-li o případy, kdy je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu nemocného.[32]

§27 (3) Pojištěnec, který soustavně porušuje hrubým způsobem domácí řád zdravotnického zařízení a odmítá zásadním způsobem spolupráci, může být z ústavní péče předčasně propuštěn, pokud toto chování není způsobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody a pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví. Předčasně propustit nelze pojištěnce v případech, kdy se jedná o povinné léčení.

§27 (4) Ošetřujícímu lékaři, který navrhl ústavní péči, a registrujícímu lékaři se odesílá bezodkladně zpráva o propuštění pojištěnce včetně návrhu dalšího léčebného postupu.

§27 (5) Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopna tuto péči zajistit.

§27 (6) O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.[33]

§28
Pohotovostní a záchranná služba

§28 (1) Hrazená péče zahrnuje zdravotní výkony provedené v rámci

a) zdravotní péče poskytované v akutních případech praktickými a zubními lékaři mimo jejich ordinační hodiny,

b) lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby,

c) zdravotnické záchranné služby[27] při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.

§28 (2) Hrazená péče zahrnuje i neodkladné zdravotní výkony provedené při pohotovostní službě lékařem mimo jeho odbornost.

Preventivní péče
§29

§29 (1) V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky. Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví. Preventivní prohlídky provádí registrující lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v dále uvedených lhůtách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky vyšetřen.

§29 (2) U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,

b) v 18 měsících věku,

c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

§29 (3) V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c) u dospělých jedenkrát ročně.

§29 (4) V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

§29 (5) Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§30

§30 (1) Hrazená péče zahrnuje vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.[34] Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazené péče nezahrnují.

§30 (2) Hrazená péče dále zahrnuje:

a) stanovená očkování[35] prováděná pracovišti léčebné péče,

b) poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu,

c) odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,

e) diagnostiku HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebně preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při ukromých a pracovních cestách do zahraničí.

§30 (3) Hrazená péče nezahrnuje:

a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,

c) diagnostiku HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§31
Dispenzární péče

§31 (1) V rámci hrazené péče se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a) dětem do jednoho roku,

b) vybraným dětem do jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c) vybraným mladistvým,

d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

§31 (2) Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.

§31 (3) Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dipenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§32
Poskytování léčivých přípravků
a prostředků zdravotnické techniky

§32 (1) Výdej léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky upravují zvláštní předpisy.[36]

§32 (2) Jestliže lékárna nemá předepsaný léčivý přípravek k dispozici a nelze takový léčivý přípravek v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, nebo je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem[37] jiným léčivým přípravkem hrazeným stejným způsobem.

§32 (3) Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé prostředky zdravotnické techniky; o zapůjčení prostředků zdravotnické techniky vede evidenci. Vydání prostředků zdravotnické techniky nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující lékař do zdravotní dokumentace nemocného.

§33
Lázeňská péče

§33 (1) Lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

§33 (2) Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče podle odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou péči) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§33 (3) Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská péče nebo příspěvková lázeňská péče.

§33 (4) Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské péči zařízení lázeňské péče. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zařízení lázeňské péče přímo ze zařízení ústavní péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

§33 (5) Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

§33 (6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce ve věku do 18 let ze zařízení ústavní péče do zařízení lázeňské péče revizní lékař neposuzuje.

§33 (7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

§34
Péče v odborných dětských léčebnách
a ozdravovnách

§34 (1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z nemocnice do odborné dětské léčebny.

§34 (2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě v lázeňských léčebnách, rozhoduje o vhodnosti léčby v lázeňském zařízení či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

§34 (3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

§35
Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hrazená péče zahrnuje:

a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;

b) periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;[38]

c) mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;[39]

d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.[40]

§35a
Transplantace tkání a orgánů

Odběr tkání orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření potenciálních dárců nezbytná pro posouzení vhodnosti pro konkrétního příjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkáněmi a orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu zemřelého dárce hradí zdravotní pojišťovna, jejímž pojištěncem je příjemce.

Doprava a náhrada cestovních nákladů
§36

§36 (1) Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce na území České republiky, popřípadě na území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a v rámci smluvního zdravotnického zařízení, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava ze zdravotnického zařízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo přechodného pobytu, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí dopravu pojištěnce, i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu, jako dopravu pojištěnce.

§36 (2) Dopravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.

§36 (3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému dopravci; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována doprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna dopravu i jinému dopravci, pokud tuto dopravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař.

§36 (4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky dopravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, jakož i dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§37

§37 (1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná doprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

§37 (2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na dopravu podle §36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů.

§38
Posudková činnost

Hrazená péče zahrnuje posuzování dočasné neschopnosti k práci nebo ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle §127 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.

§39
Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazená péče zahrnuje i prohlídku zemřelého pojištěnce, pitvu,
[41] dopravu k pitvě a dopravu z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazená péče nezahrnuje pitvu prováděnou podle zvláštního předpisu[42] a dopravu k ní a od ní.

ČÁST ŠESTÁ
§40
Zdravotní pojišťovny

§40 (1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,[43]

b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.[44]

§40 (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit zdravotnickým zařízením, popřípadě jiným subjektům (§17 odst. 13), které v souladu s tímto zákonem poskytly zdravotní péči pojištěncům, tuto poskytnutou péči ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (§17). Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, popřípadě jiným subjektem poskytujícím zdravotní péči, smlouva sjednána, jsou zdravotní pojišťovny povinny poskytnutou zdravotní péči uhradit za stejných podmínek jako zdravotnickým zařízením, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle §17 odst. 1.

§40 (3) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad nezletilého pojištěnce nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci.

§41
Informační centrum

§41 (1) Informační centrum zdravotního pojištění spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen "Správce centra"). Informační centrum zdravotního pojištění slouží ke kontrole čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními, která jsou ve smluvním vztahu ke zdravotním pojišťovnám. K tomuto účelu vede Správce centra přehled:

a) zdravotnických zařízení, která mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami,

b) zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění v jednotlivých zdravotnických zařízeních, oprávněných vykazovat zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "nositel výkonu").

§41 (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny sdělit Správci centra za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, součet časů zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v členění podle nositelů výkonů, které byly

a) jednotlivými zdravotnickými zařízeními v kalendářním čtvrtletí vykázány a zdravotní pojišťovna je uhradila,

b) jednotlivými zdravotnickými zařízeními vykázány a uhrazeny, avšak jejich úhrada byla po kontrole provedené v kalendářním čtvrtletí zamítnuta.

§41 (3) Zdravotnická zařízení jsou povinna sdělit Správci centra za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, v tomto členění:

a) jméno, příjmení, titul,

b) rodné číslo,

c) kategorie nositele výkonu,

d) přepočtený počet nositele výkonu.

§41 (4) Zdravotnické zařízení splní povinnost podle předchozího odstavce i tehdy, pokud sdělí Správci centra pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.

§41 (5) Kategorií nositele výkonu podle odstavce 3 se rozumí:

a) lékař bez absolvované specializační průpravy,

b) lékař s absolvovanou specializační průpravou I. stupně,

c) lékař s absolvovanou specializační průpravou II. stupně nebo s nástavbovou specializační průpravou,

d) klinický psycholog, klinický logoped, absolvent vysoké školy ve studijním oboru tělesná výchova a sport a rehabilitace,

e) střední zdravotnický pracovník.

§41 (6) Přepočtený počet nositele výkonu podle odstavce 3 se zjistí podle počtu hodin odpracovaných jednotlivým nositelem výkonu ve zdravotnickém zařízení v daném čtvrtletí při poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud jednotlivý nositel výkonu odpracuje čas

a) do 12 hodin, je jeho přepočtený počet roven nule,

b) do 120 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,25,

c) do 240 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,50,

d) do 360 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,75,

e) nad 360 hodin, je jeho přepočtený počet roven jedné.

§41 (7) Správce centra vypočte pro každé zdravotnické zařízení výši korekčního koeficientu jako podíl, v jehož čitateli je rozdíl mezi součtem časů zdravotních výkonů uhrazených v daném čtvrtletí zdravotnickému zařízení a součtem časů zdravotních výkonů zdravotnickému zařízení uhrazených, jejichž úhrada však byla po kontrole provedené v daném čtvrtletí zdravotní pojišťovnou zamítnuta, a ve jmenovateli je součin přepočteného počtu nositelů výkonů a hodinového limitu času nositele výkonu na jeden kalendářní den a počtu kalendářních dnů v daném čtvrtletí. Hodinový limit času nositele výkonu na jeden kalendářní den je 12 hodin. Korekční koeficient se nepoužije, je-li jeho výše menší než jedna.

§41 (8) Správce centra je povinen sdělit do 80 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí zdravotním pojišťovnám výši korekčního koeficientu pro jejich smluvní zdravotnická zařízení.

§41 (9) Zdravotní pojišťovny jsou povinny jednotlivým zdravotnickým zařízením podělit úhradu za zdravotní výkony v daném kalendářním čtvrtletí korekčním koeficientem podle odstavce 7. Pokud již provedená úhrada za dané kalendářní čtvrtletí přesahuje úhradu vypočtenou pomocí korekčního koeficientu, sníží zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení o tento rozdíl úhradu za zdravotní výkony při dalším vyúčtování.

§41 (10) Na úhradě nákladů spojených s činností Informačního centra zdravotního pojištění se podílí zdravotní pojišťovny poměrně podle přepočteného počtu nositelů výkonů jejich smluvních zdravotnických zařízení.

§41 (11) Činnost Informačního centra zdravotního pojištění kontroluje Ministerstvo zdravotnictví.

Kontrola
§42

§42 (1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců.

§42 (2) Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen "odborní pracovníci").

§42 (3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a na posuzování potřeby lázeňského pobytu jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda

a) poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně,

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c) rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování zdravotní péče, zdravotní pojišťovna takovou péči neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán léčivý přípravek v rozporu s omezeními stanovenými v příloze č. 2 tohoto zákona a zdravotní pojišťovna tento léčivý přípravek zařízení lékárenské péče uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový léčivý přípravek zdravotnickým zařízením, kde byl léčivý přípravek předepsán.

§42 (4) Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.

§42 (5) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali specializaci.

§42 (6) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení.

§42 (7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost ve zdravotnickém zařízení, jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost.

§43

§43 (1) Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky.

§43 (2) Na kontrole zdravotních pojišťoven se podílejí též pojištěnci. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců.

ČÁST SEDMÁ
POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
§44

§44 (1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle §10 může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.

§44 (2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

§44 (3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

§44 (4) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle §12 písm. e) nebo při porušení povinností podle §12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z ústavní péče pro soustavné hrubé porušování domácího řádu ústavního zdravotnického zařízení, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5 000 Kč pojištěnci, který se při poskytování zdravotní péče prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

§44 (5) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

§45

§45 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin[45] a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob.

§45 (2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce 1 přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců.


§45 (3) Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

§45 (4) Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů[46] o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.

§45 (5) Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna k uznávání nemocí z povolání, jsou povinna zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie hlášení nemocí z povolání.

§45 (6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému, postupuje se stejně jako u pojistného.

ČÁST OSMÁ
SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§46

§46 (1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny (dále jen "síť").

§46 (2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

§47

§47 (1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem provozování zdravotnického zařízení. Výběrové řízení na poskytování ústavní a lázeňské zdravotní péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

§47 (2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a) rozsah zdravotní péče a území, pro které má být poskytována, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,

b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,

c) místo pro podání přihlášky.

§48

§48 (1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:

a) zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,

b) zástupce příslušné profesní organizace,

c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,

d) odborník pro druh zdravotní péče, která má být zdravotnickým zařízením poskytována.

§48 (2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám.

§48 (3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení, členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.

§49

§49 (1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

§49 (2) Komise rozhoduje tajným hlasováním. Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. O průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek.

§49 (3) O jednání komise se pořizuje zápis. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.

§49 (4) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.

§50

§50 (1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle §47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

§50 (2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

§51

§51 (1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti zdravotnického zařízení (k dodržování postupu lege artis), k disciplinárním opatřením uloženým podle zvláštního zákona, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotní péče, ke zjištěným nedostatkům v hospodaření zdravotnického zařízení, včetně daňových nedoplatků apod.

§51 (2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§52

§52 (1) Vyhlašovatel zaujme stanovisko k výsledkům výběrového řízení a sdělí je zdravotní pojišťovně. Součástí stanoviska je názor vyhlašovatele, zda zdravotní pojišťovna plní povinnost podle §46 odst. 1 věta první.

§52 (2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení a ke stanoviskům vyhlašovatele při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového řízení a stanovisko vyhlašovatele nezakládají právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

ČÁST DEVÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§53
Rozhodování

§53 (1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné předpisy o správním řízení,[47] nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů.

§53 (2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat

a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,

b) výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,

c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,

d) čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,

e) poučení o vykonatelnosti,

f) poučení o námitkách,

g) označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsáns uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

§53 (3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.

§53 (4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotnípojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.

§53 (5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

§53 (6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

§53 (7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§53 (8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní[47a] nebo správní[47] výkon rozhodnutí.

§53 (9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

§53 (10) O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu.

§53 (11) Za výkon funkce může být členu rozhodčího orgánu poskytnuta odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny.

§53 (12) Rozhoduje-li rozhodčí orgán v prvém stupni, použijí se obdobně ustanovení správního řádu o rozkladu.

§53 (13) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§53a

§53a (1) Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti.

§53a (2) Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč.

§53a (3) O odstranění tvrdostí podle odstavce 1 nebo 2 nelze rozhodnout, jestliže

a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,

b) na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu,

c) plátce pojistného vstoupil do likvidace.

§53a (4) O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

§53a (5) Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.[47] Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

§53b
Doručování veřejnou vyhláškou

§53b (1) Zdravotní pojišťovna použije v řízení podle §53 odst. 1 doručení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.

§53b (2) Doručení veřejnou vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením; oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den lhůty podle věty první se považuje za den doručení.

§54
Smluvní zdravotní pojištění

§54 (1) Zdravotní pojišťovny jsou vedle provádění zdravotního pojištění podle tohoto zákona oprávněny provádět rovněž smluvní zdravotní pojištění pro

a) osoby, které nejsou pojištěnci podle tohoto zákona,

b) pojištěnce ke krytí zdravotní péče přesahující rámec hrazené péče včetně léčení v cizině.

§54 (2) K provádění smluvního pojištění podle odstavce 1 je třeba povolení podle zvláštního zákona.[48]

§55
Náhrada škody

§55 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna má právo na náhradu škody vůči třetím osobám, jestliže vynaložila náklady na péči hrazenou ze zdravotního pojištění v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným zdravotního pojištění. Tato náhrada je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

§55 (2) Pro účely náhrady škody jsou zdravotnická zařízení povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

§55 (3) Pro účely náhrady škody jsou orgány ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.

§55 (4) Pro účely náhrady škody jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečnostní práce a technickými zařízeními a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

§55 (5) Pro účely náhrady škody se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.

§55a
Vztah k mezinárodním smlouvám

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak.

§55b

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

ČÁST DESÁTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§56

§56 (1) Za nezaopatřené děti podle §7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne přerušení studia na studenty, kteří studium na vysoké škole přerušili.

§56 (2) Za poživatele důchodů z důchodového pojištění podle §7 odst. 1 písm. b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky.


§56 (3) Kde se v jiných předpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění".

§57

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb.,

2. vyhláška Ministerstva financí č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven,

3. vyhláška Ministerstva financí č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH
ZÁKONŮ
§58
Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992
Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a
zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V §7 odst. 1 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost Pojišťovny podle §5 písm. d),".

2. V §7 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "; účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu".

§59
Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České
národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V §13 se vypouští odstavec 2.

2. V §16 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu.".

3. V §16 se vypouští odstavec 4.

4. §17 odst. 1 zní:

"§17 (1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a je tvořen platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny podle §13 odst. 1 písm. d).".

5. Za §22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ
ZAJIŠŤOVACÍ FOND
§22a

§22a (1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.

§22a (2) Fond slouží k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny likvidované podle §6 odst. 6 písm. a) v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena.

§22a (3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do Fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku. Fond může investovat peněžní prostředky do státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou nebo poukázek České národní banky.

§22a (4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna.

§22a (5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví.

§22b

§22b (1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému zařízení na základě jeho žádosti, jsou-li splněny podmínky podle §22a odst. 2. Fond má právo přezkoumat oprávněnost poskytnutí zdravotní péče, kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákonů o povinné mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí.

§22b (2) Úhrada se poskytne takto:

a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce,

b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 900 Kč na jednoho pojištěnce,

c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho pojištěnce,

d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě lékařského předpisu, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce.

§22b (3) Právo zdravotnického zařízení na úhradu z Fondu se promlčí uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odstavce 1.

§22b (4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, poskytne zbývající část potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém případě se zvyšuje příspěvek zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od roku následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v §22a odst. 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v §22a odst. 3.

§22c

Fond se stává věřitelem zdravotní pojišťovny ve výši práv zdravotnických zařízení na plnění z Fondu.".

§60
Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.,
zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č.
324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V §15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.".

2. §18 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"§18 (4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.".

3. §28b se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"§28b (4) Podle ustanovení §15 odst. 1 a §18 odst. 4 postupuje pojišťovna i v případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne jejich účinnosti tak neučinila.".

ČÁST DVANÁCTÁ
§61
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou §15 odst. 10 věty první a §59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998, a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2000.

* * *
Čl. II zákona č. 459/2000 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení

Hodnoty bodu a výše úhrad hrazené zdravotní péče, včetně regulačních omezení, stanovené podle dosavadních právních předpisů, se použijí pro 1. pololetí 2001; nedojde-li po nabytí účinnosti tohoto zákona k dohodě o cenách podle §17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona, zůstávají v platnosti ceny stanovené pro 1. pololetí 2001.

Čl. II zákona č. 176/2002 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti plátců pojistného o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále podané rozhodčímu orgánu před nabytím účinnosti tohoto zákona a rozhodčím orgánem do doby nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.

Čl. VII zákona č. 425/2003 Sb. zní:
Čl. VII
Přechodné ustanovení

Za osobu samostatně výdělečně činnou se nepovažuje osoba vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004.

Čl. VIII zákona č. 438/2004 Sb. zní:
Čl. VIII

V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle §15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.

Příloha č. 1

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH
NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

-------------------+------------------------------------------------------
|
označení, symbol | vysvětlení
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
ODB | odbornost
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
KOD | číslo kódu zdravotního výkonu
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
NÁZEV | název zdravotního výkonu
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
KAT | kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady
|
| ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz
|
| dále
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
N | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "N" -
| zdravotní
|
| výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění,
| výjimkou
|
| může být předchozí povolení revizním lékařem pro
| konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému
| zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní
| potřebě)
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
W | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "W" -
| zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního
| pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo
| limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné
| schválení revizním lékařem
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
Z | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "Z" -
| zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou
| jen za určitých podmínek a po schválení revizním
| lékařem
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
ZP | zdravotní pojišťovna
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
dg. | diagnóza
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
p. č. | pořadové číslo výkonu
|
-------------------+------------------------------------------------------

-------------------+------------------------------------------------------
|
číslo ODB | název odbornosti
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
001 | PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
002 | PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
013 | ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
014 | STOMATOLOGIE VŠEOBECNÁ - PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ -
| STOMATOLOG
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
015 | ORTODONCIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
201 | FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
401 | HYGIENA PRÁCE A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
404 | DERMATOVENEROLOGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
504 | CÉVNÍ CHIRURGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
601 | PLASTICKÁ CHIRURGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
603 | GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
606 | ORTOPÉDIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
701 | OTORINOLARYNGOLOGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
705 | OFTALMOLOGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
706 | UROLOGIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
808 | SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
809 | RADIODIAGNOSTIKA
|
-------------------|------------------------------------------------------
|

899 | UNIVERSÁLNÍ LÉKAŘSKÉ VÝKONY - BEZ VAZBY NA ODBORNOST
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
903 | KLINICKÁ LOGOPEDIE
|
-------------------|------------------------------------------------------
|
911 | ZDRAVOTNÍ SESTRA
|
-------------------+------------------------------------------------------

Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění
nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

----+-----+-------+---------------------------+---+-----------------------
| | | | |
p.č.| ODB | KOD | NÁZEV |KAT| PODMÍNKA ÚHRADY ZP
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
1.| 001 | 00192 |ZDRAVOTNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
2.| 002 | 00292 |ZDRAVOTNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
3.| 014 | 92130 |PEČETĚNÍ FISURY - ZUB | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
4.| 014 | 92215 |KOFERDAM - JEDNA ČELIST | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
5.| 014 | 92405 |LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH | N |
| | |ONEMOCNĚNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
6.| 014 | 93301 |TREPANACE ALVEOLU | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
7.| 014 | 93610 |IMPLANATOLOGIE - ANALÝZA, | N |
| | |PŘÍPRAVA | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
8.| 014 | 93620 |USAZENÍ NITROKOSTNÍHO | N |
| | |IMPLANTÁTU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
9.| 014 | 93630 |IMPLANTACE - DRUHÁ FÁZE | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
10.| 014 | 93640 |TRANSDENTÁLNÍ IMPLANTÁT | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
11.| 014 | 93650 |ODSTRANĚNÍ NITROKOSTNÍHO | N |
| | |IMPLANTÁTU | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
12.| 014 | 93660 |SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - | N |
| | |1 SEXTANT | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
13.| 014 | 93670 |ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO| N |
| | |IMPLANTÁTU - 1 SEXTANT | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
14.| 014 | 94350 |PROVIZORNÍ MŮSTEK, V | N |
| | |ROZSAHU DO 6 ZUBŮ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
15.| 014 | 94360 |PROVIZORNÍ MŮSTEK, V | N |
| | |ROZSAHU 7 A VÍCE ZUBŮ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
16.| 015 | 95110 |ODBORNÁ ORTODONTICKÁ | N |
| | |KONZULTACE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
17.| 504 | 33226 |REKONSTRUKCE A.ILIACA INT. | N |
| | |A DALŠÍ VÝKONY PRO | |
| | |VASKULÁRNÍ IMPOTENCI | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
18.| 603 | 44007 |REKANALIZACE VEJCOVODU PO | N |
| | |PŘEDCHOZÍ STERILIZACI | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
19.| 701 | 89374 |NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S | N |
| | |INSTALACÍ LÉKU DO HRTANU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
20.| 706 | 35216 |IMPLANTACE PENILNÍCH PROTEZ| N |
| | |- SEMIFLEXIBILNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
21.| 706 | 35217 |IMPLANTACE PENILNÍCH PROTEZ| N |
| | |- INFLATIBILNÍ (BEZ CENY | |
| | |PROTÉZ) | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
22.| 706 | 35223 |PENIS-KAVERNOSOMETRIE | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
23.| 809 | 63009 |KAVERNOSOGRAFIE | N |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
24.| 903 | 09310 |LOGOPEDICKÉ PREVENTIVNÍ | N |
| | |VYŠETŘENÍ - DEPISTÁŽ V | |
| | |TERÉNU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
25.| 001 | 00181 |ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI | W |Výkon bude hrazen,
| | |PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM | |pokud je nezbytný ke
| | | | |zjištění epidemiologické
| | | | |situace na pracovišti
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
26.| 013 | 91520 |INJEKČNÍ ANESTÉZIE | W |Hrazen s výjimkou
| | | | |intraligamentární
| | | | |anestezie
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
27.| 014 | 91010 |VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ| W |Hrazeno 1 x ročně
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
28.| 014 | 92101 |ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTI-| W |Hrazen pouze jedenkrát
| | |CKÁ INSTRUKTÁŽ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
29.| 014 | 92102 |KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - | W |Hrazen dvakrát ročně
| | |PROFYLAKTICKÁ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
30.| 014 | 92103 |ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE | W |Hrazeno 1 x ročně
| | |PROFYLAKTICKÉ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
31.| 014 | 92111 |LOKÁLNÍ FLUORIDACE BEZ | W |Hrazen pouze při použití
| | |VYSUŠENÍ | |roztoku fluorid
| | | | |sodný
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
32.| 014 | 92112 |LOKÁLNÍ FLUORIDACE S | W |Hrazen pouze při použití
| | |VYSUŠENÍM | |přípravku s
| | | | |aminofluoridem bez
| | | | |nosiče
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
33.| 014 | 92140 |KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE | W |Výkon bude hrazen jen
| | | | |při přiložení jmenného
| | | | |seznamu osob do 18 let
| | | | |věku, u kterých byl
| | | | |proveden
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
34.| 014 | 92201 |VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA | W |Hrazen pouze při použití
| | |PLOŠKA | |nedózovaného amalgámu,
| | | | |při použití samo-
| | | | |polymerujícího
| | | | |kompozita pouze v
| | | | |rozsahu špičáku včetně
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
35.| 014 | 92202 |VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ | W |Hrazen pouze při použití
| | |PLOŠKY | |nedózovaného amalgámu,
| | | | |při použití samo-
| | | | |polymerujícího
| | | | |kompozita pouze v
| | | | |rozsahu špičáku včetně.
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
36.| 014 | 92203 |VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - TŘI | W |Hrazen pouze při použití
| | |PLOŠKY | |nedózovaného amalgámu,
| | | | |při použití samo-
| | | | |polymerujícího
| | | | |kompozita pouze v
| | | | |rozsahu špičáku včetně.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
37.| 014 | 92204 |VÝPLŇ - VÍCE NEŽ TŘI PLOŠKY| W |Hrazen pouze při použití
| | |NEBO REKONSTRUKCE RŮŽKU | |nedózovaného amalgámu,
| | | | |při použití samo-
| | | | |polymerujícího
| | | | |kompozita pouze v
| | | | |rozsahu špičáku včetně.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
38.| 014 | 92205 |FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA| W |Hrazen u dětí do 18 let
| | | | |v rozsahu špičáků
| | | | |včetně.
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
39.| 014 | 92206 |FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY | W |Hrazen u dětí do 18 let
| | | | |v rozsahu špičáků
| | | | |včetně.
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------

| | | | |
40.| 014 | 92207 |FOTOKOMPOZIT - TŘI PLOŠKY | W |Hrazen u dětí do 18 let
| | | | |v rozsahu špičáků
| | | | |včetně.
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
41.| 014 | 92208 |FOTOKOMPOZIT - REKONSTRUKCE| W |Hrazen u dětí do 18
| | |RŮŽKU | |let.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
42.| 014 | 92210 |DOSTAVBA PLASTICKÁ | W |Hrazen u dětí do 18 let
| | | | |v rozsahu špičáků
| | | | |včetně.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
43.| 014 | 92241 |ENDODONTICKÉ VYŠETŘENÍ | W |Hrazen při použití
| | | | |resorcin -
| | | | |formaldehydové
| | | | |pryskyřice nebo
| | | | |fosfátového cementu.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
44.| 014 | 92341 |PŘECHODNÁ DLAHA BEZ | W |Hrazen při použití
| | |PREPARACE - NA ZUB | |samopolymerující
| | | | |pryskyřice.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
45.| 014 | 92342 |PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ| W |Hrazen při použití
| | |- NA ZUB | |samopolymerující
| | | | |kompozitní pryskyřice.
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
46.| 014 | 94310 |OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V | W |Hrazen při použití
| | |ORDINACI | |samopolymerující
| | | | |pryskyřice
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
47.| 201 | 22203 |STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO | W |Hrazen 1x během léčby
| | |REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA | |
| | |ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILI- | |
| | |TAČNÍ KONFERENCE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
48.| 401 | 18008 |ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI | W |Výkon bude jen v
| | |PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA | |indikaci vyšetření pro
| | |PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ | |hrozící, suspektní
| | | | |nebo nastalé profesiál-
| | | | |ní postižení
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
49.| 601 | 30699 |MODELACE A PŘITAŽENÍ | W |Plná úhrada do 10 let
| | |ODSTÁLÉHO BOLTCE | |věku dítěte, nad 10 let
| | | | |zdravotní pojišťovna
| | | | |nehradí
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
50.| 701 | 89404 |TESTY NA AGRAVACI A SIMULA-| W |V případě prokázané
| | |CI | |simulace nehrazen
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
51.| 705 | 89294 |APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY | W |Výkon bude hrazen po
| | | | |operaci katarakty
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
52.| 808 | 89134 |KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM | W |Výkon bude hrazen,
| | |LÉKAŘEM | |pokud je na žádost
| | | | |ošetřujícího lékaře
| | | | |nutný k vysvětlení
| | | | |nálezu u konkrétního
| | | | |případu
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
53.| 899 | 20027 |PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ - | W |Výkon bude hrazen jen
| | |PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM | |na jednoho pacienta 1x
| | |NEPSYCHIATREM | |ročně v jednom oboru
| | | | |po podrobném zápisu v
| | | | |dokumentaci
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
54.| 899 | 20028 |ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU | W |Výkon bude hrazen na
| | | | |jednoho pacienta ve
| | | | |věku do 15 let
| | | | |maximálně 2x ročně, u
| | | | |dospělého 1x ročně,
| | | | |po podrobném zápisu
| | | | |v dokumentaci
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
55.| 899 | 28001 |EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S | W |Hrazeno pouze při
| | |NEMOCNÝM ČI RODINOU | |zdravotní indikaci
| | | | |zdůvodněné písemně v
| | | | |dokumentaci a stvrzené
| | | | |podpisem edukovaného
| | | | |nebo jeho zákonného
| | | | |zástupce
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
56.| 899 | 89797 |KONZÍLIUM SPECIALISTOU | W |Vyšetření hrazeno, jen
| | | | |pokud je na žádost
| | | | |praktického lékaře
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
57.| 911 | 09520 |KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ZDRA- | W |Výkon bude hrazen jen
| | |VOTNÍHO STAVU PACIENTA | |na doporučení praktického
| | |V JEHO PROSTŘEDÍ | |lékaře při převzetí
| | | | |pacienta do lékařem
| | | | |indikované dočasné
| | | | |nebo dlouhodobé
| | | | |ošetřovatelské péče v
| | | | |domácnosti
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
58.| 911 | 09521 |CÍLENÁ KONTROLA PACIENTA | W |Výkon bude hrazen po
| | |STŘEDNÍM ZDRAVOTNICKÝM | |předchozí indikaci
| | |PRACOVNÍKEM V DOMÁCÍM | |praktického lékaře,
| | |PROSTŘEDÍ | |která může být
| | | | |jednorázová nebo
| | | | |vyjadřující konkrétní
| | | | |frekvenci návštěv na
| | | | |určité období
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
59.| 911 | 09522 |OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE | W |Výkon bude hrazen po
| | |JEDNODUCHÁ (V DOMÁCÍM | |předchozí indikaci
| | |PROSTŘEDÍ) | |praktického lékaře,
| | | | |která může být
| | | | |jednorázová nebo
| | | | |vyjadřující konkrétní
| | | | |frekvenci návštěv na
| | | | |určité období
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
60.| 911 | 09523 |KOMPLEXNÍ PÉČE O OŠETŘOVA- | W |Výkon bude hrazen po
| | |TELSKY NÁROČNÉ - | |předchozí indikaci
| | |NEPOHYBLIVÉ NEMOCNÉ V | |praktického lékaře,
| | |DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ | |která může být
| | | | |jednorázová nebo
| | | | |vyjadřující konkrétní
| | | | |frekvenci návštěv na
| | | | |určité období
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
61.| 013 | 30339 |ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
62.| 013 | 30340 |ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, | Z |
| | |CHRUPAVKOU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
63.| 013 | 30344 |ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ | Z |
| | |ETÁŽE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
64.| 013 | 31452 |SUPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - | Z |
| | |JEDNA ČELIST | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
65.| 013 | 31453 |ODSTRANĚNÍ SUPERIOSTÁLNÍHO | Z |
| | |IMPLANTÁTU - JEDNA ČELIST | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
66.| 013 | 38908 |MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKO-| Z |
| | |VÁ OSTEOTOMIE PŘI | |
| | |HYPOPLASII | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
67.| 013 | 38909 |KOREKCE BRADY | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
68.| 013 | 38910 |OSTEOKTOMIE TĚLA MANDIBULY | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
69.| 013 | 38911 |OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
70.| 013 | 38912 |SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE | Z |
| | |MANDIBULY | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
71.| 013 | 38913 |OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ | Z |
| | |RETROGNAT. JAKKOLIV DO 10 | |
| | |MM | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------

| | | | |
72.| 013 | 38914 |OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ | Z |
| | |RETROGNAT. JAKKOLIV 10- | |
| | |20 MM | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
73.| 013 | 38915 |OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ | Z |
| | |RETROGNAT. JAKKOLIV VÍCE | |
| | |NEŽ 20 MM | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
74.| 014 | 91260 |DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIE | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
75.| 014 | 92303 |KYRETÁŽ - NA ZUB | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
76.| 014 | 92306 |ARTIKULACE CHRUPU | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
77.| 014 | 92401 |KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ | Z |
| | |SLIZNICE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
78.| 014 | 92402 |KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ | Z |
| | |SLIZNICE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
79.| 014 | 92403 |KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ| Z |
| | |SLIZNICE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
80.| 014 | 92405 |LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH | Z |
| | |ONEMOCNĚNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
81.| 014 | 93205 |AUTOTRANSPLANTACE ZUBU | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
82.| 404 | 28009 |EPILACE A 30 MINUT | Z |Výkon bude hrazen
| | | | |pouze u dg. E00 až E07
| | | | |(poruchy štítné žlázy,
| | | | |hormonální poruchy),
| | | | |E10 až E14 (diabetes
| | | | |mellitus), E20 až E35
| | | | |(diencefalohypo-fyzární
| | | | |poruchy)
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
83.| 601 | 30695 |KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMA-| Z |
| | |LIE BOLTCE A OKOLÍ | |
| | |(VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM) | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
84.| 601 | 30696 |POSUN RUDIMENTU | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
85.| 601 | 30697 |REKONSTRUKCE BOLTCE | Z |
| | |CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM (VČETNĚ| |
| | |ODBĚRU ŠTĚPU) | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
86.| 601 | 30698 |KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC | Z |
| | |(VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU) | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
87.| 601 | 30703 |XANTHELASMA | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
88.| 601 | 30710 |OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - | Z |
| | |HORNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
89.| 601 | 30711 |OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - | Z |
| | |DOLNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
90.| 601 | 30712 |OPERACE PTÓZY OBLIČEJE- | Z |
| | |CELKOVÁ (SMAS LIFTING) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
91.| 601 | 30715 |RINOPLASTIKA KOMPLETNÍ | Z |
| | |(4KRÁT OSTEOTOMIE, SNESENÍ | |
| | |HRBOLU, KOREKCE CHRUPAVEK) | |
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
92.| 601 | 30716 |RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
93.| 601 | 30717 |RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ | Z |
| | |NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ | |
| | |ODBĚRU) | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
94.| 601 | 30718 |RINOFYMA | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
95.| 601 | 30728 |REDUKCE A MODELACE U | Z |
| | |GIGANTOMASTIE | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
96.| 601 | 30731 |ABLACE SE ZACHOVÁNÍM DVORCE| Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
97.| 601 | 30732 |REKONSTRUKCE AREOMAMILÁRNÍ-| Z |
| | |HO KOMPLEXU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
98.| 601 | 30733 |ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU | Z |
| | |A KAPSULOTOMIÍ | |
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
99.| 601 | 30734 |KAPSULEKTOMIE | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
100| 601 | 30760 |IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO | Z |
| | |EXPANDERU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
101| 606 | 31624 |OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO | Z |
| | |FEMURU - VARIZAČNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
102| 606 | 31625 |OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO | Z |
| | |FEMURU - VALGIZAČNÍ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
103| 606 | 31630 |ZKRÁCENÍ FEMURU | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
104| 606 | 31631 |PRODLOUŽENÍ FEMURU - | Z |
| | |JEDNORÁZOVÉ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
105| 606 | 31632 |PRODLOUŽENÍ FEMURU - | Z |
| | |POSTUPNÉ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
106| 606 | 31747 |PRODLOUŽENÍ BERCE - JEDNO- | Z |
| | |RÁZOVÉ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
107| 606 | 31748 |PRODLOUŽENÍ BERCE - POSTUP-| Z |
| | |NÉ | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
108| 606 | 31749 |ZKRÁCENÍ BERCE | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
109| 701 | 32025 |SEPTOPLASTIKA | Z |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
110| 705 | 38025 |LASEROVÁ IRIDOTOMIE | Z |Výkon je hrazen při
| | | | |provedení na 1 oku
| | | | |nejvíce třikrát, při
| | | | |dalším provedení je
| | | | |k úhradě třeba souhlasu
| | | | |revizního lékaře
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
111| 705 | 38116 |DERMATOPLASTIKA JEDNOHO | Z |
| | |VÍČKA | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
112| 705 | 38117 |BLEPHAROCHALASIS - EXCIZE | Z |
| | |Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚ-| |
| | |NÍ TUKU A ZÁHYBU | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
113| 705 | 89312 |LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE | Z |Výkon je hrazen při
| | | | |provedení na 1 oku
| | | | |nejvíce pětkrát, při
| | | | |dalším provedení je k
| | | | |úhradě třeba souhlasu
| | | | |revizního lékaře
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
114| 705 | 89320 |PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE | Z |
| | |VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO | |
| | |POSUNEM | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
115| 706 | 16217 |TRANSURETRÁLNÍ HYPERTERMIE | Z |
| | |PROSTATY | |
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
116| 706 | 35220 |PENIS - INTRAKAVERNOSNÍ | Z |
| | |INJEKCE VASOAKTIVNÍCH | |
| | |LÁTEK | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |

117| 706 | 35245 |VAZEKTOMIE (VAZOLIGATURA) | Z |
| | | | |
| | | | |
----|-----|-------|---------------------------|---|-----------------------
| | | | |
118| 809 | 66014 |KAVERNOSOGRAFIE JEN | Z |
| | |KLINICKÝ VÝKON, NE RTG | |
| | | | |
| | | | |
----+-----+-------+---------------------------+---+-----------------------

Příloha č. 2

(Grafická příloha - nezpracováno!)

Příloha č. 3

ODDÍL C

Seznam prostředků zdravotnické techniky
hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování
ambulantní péče

-----+-------+-------------------------------------------+----------------
| | |
Čísl.|Skupina| Název druhu (typu) prostředku |
| | zdravotnické techniky |
| |-------------------------------------------|
| | |
| | Poznámka | Výše úhrad
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
1 | 1 |gáza hydrofilní skládaná |100 % nejvýše
| | |do 8 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |nejvýše do rozměru 10x10 cm a velikosti |
| |balení po 2 ks |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
2 | 1 |krytí gelové |100 % nejvýše
| | |do 150 Kč za
| |-------------------------------------------|1 ks
| | |
| |nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě |
| |schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
3 | 1 |náplasti hypoalergické |nejvýše do 30 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |u dětí do 18 let věku a u pacientů se |
| |stomií a diabetiků |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
4 | 1 |obinadlo elastické |100 % nejvýše
| | |do 50 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |nejvýše do rozměru 14 cm x 5 m |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
5 | 1 |obinadlo hydrofilní sterilní |100 % nejvýše
| | |do 15 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
6 | 1 |obinadlo pružné hadicové |nejvýše do 30 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
7 | 1 |tampóny vinuté |nejvýše do 70 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání DIA, 1 balení po 1000ks|
| |ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
8 | 1 |vata buničitá |nejvýše do 10 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |100 g |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
9 | 1 |vata obvazová skládaná |nejvýše do 20 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |100 g |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
10 | 1 |vata obvazová sterilní |nejvýše do 10 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |25 g |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
11 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní - |nejvýše do
| |kalhotky plenkové |1.400 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |
| |pacientům v ústavní péči a v odborných |
| |léčebnách |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
12 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní - |nejvýše do
| |vložky pro lehkou inkontinenci |550 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |
| |pacientům v ústavní péči a v odborných |
| |léčebnách |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
13 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní - |nejvýše do
| |vložné pleny |900 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |
| |pacientům v ústavní péči a v odborných |
| |léčebnách |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
14 | 2 |fixace absorpčních prostředků pro inkonti- |nejvýše do
| |nenci |190 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 24 ks ročně nehrazeno pacientům |
| |v ústavní péči a v odborných léčebnách |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
15 | 2 |kondomy urinální |100 % nejvýše
| | |do 900 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 30 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
16 | 2 |sáčky sběrné urinální |100 % nejvýše
| | |do 600 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 10 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
17 | 2 |svorka inkontinenční pro muže |100 %
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
18 | 3 |krytky stomické |100 % nejvýše
| | |do 3.100 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze po schválení revizním lékařem, |
| |maximálně 60 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
19 | 3 |podložky kolostomické a ileostomické |100 % nejvýše
| | |do 1.100 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 10 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
20 | 3 |podložky urostomické |100 % nejvýše
| | |do 1.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 15 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
21 | 3 |prostředky čistící stomické |100 % nejvýše
| | |do 1.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze po schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
22 | 3 |prostředky ochranné stomické |100 % nejvýše
| | |do 2.760 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 360 g ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
23 | 3 |systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - |100 % nejvýše
| |sáčky |do 1.600 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 60 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
24 | 3 |systémy dvoudílné ileostomické výpustné - |100 % nejvýše
| |sáčky |do 1.350 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 30 ks měsíčně |
| | |

-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
25 | 3 |systémy jednodílné kolostomické uzavřené - |100 % nejvýše
| |sáčky |do 2.600 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 60 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
26 | 3 |systémy jednodílné ileostomické výpustné - |100 % nejvýše
| |sáčky |do 1.950 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 30 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
27 | 3 |systémy urostocké dvoudílné - sáčky |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 30 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
28 | 3 |systémy urostomické jednodílné - sáčky |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 30 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
29 | 3 |pasy a přídržné prostředky pro stomiky |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 2 bal. ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
30 | 3 |zátky stomické |100 % nejvýše
| | |do 1.200 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze po schválení revizním lékařem, |
| |maximálně 60 ks měsíčně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
31 | 4 |epitéza mamární |nejvýše do
| | |1.800 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 1 ks za 2 roky, pouze na |
| |základě předepsání CHI, ONK, PRL |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
32 | 4 |ortéza seriově vyráběná |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání ORT, OP, REH, |
| |CHI, NEU, maximálně 1 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
33 | 4 |návlek pahýlový |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |nejvýše 8 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
34 | 4 |suspenzor |100 % nejvýše
| | |do 130 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
35 | 5 |epitéza mamární individuálně zhotovovaná |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě schválení revizním |
| |lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
36 | 5 |ortéza individuálně zhotovovaná |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OP, ORT, REH, |
| |CHI, NEU a schválení revnizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
37 | 5 |protézy horních a dolních končetin základní|100 %
| |provedení |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OP, REH, ORT, |
| |maximálně 1 ks za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
38 | 5 |protézy modulární horních a dolních |100 %
| |končetin, které jsou zhotoveny ze |
| |stavebnicových polotovarů a sestav, včetně |
| |tahových protéz horních končetin |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání OP, REH, ORT a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
39 | 5 |protézy myoelektrické, ztráta obou horních |100 %
| |končetin, nebo jednostranná amputace |
| |s funkčním postižením druhé horní končetiny|
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OP, REH, ORT, |
| |a schválení revizním lékařem S5, |
| |maximálně 1 ks za 5 let (v případě |
| |postižení obou končetin 1 pár za 5 let) |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
40 | 6 |kompresivní elastické punčochy lýtkové |100 % nejvýše
| |II. K. T. |do 410 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
41 | 6 |kompresivní elastické punčochy lýtkové |100 % nejvýše
| |III. K. T. |do 448 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
42 | 6 |kompresivní elastické punčochy lýtkové |100 % nejvýše
| |IV. K. T. |do 675 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
43 | 6 |kompresivní elastické punčochy polostehenní|100 % nejvýše
| |II. K. T. |do 517 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
44 | 6 |kompresivní elastické punčochy polostehenní|100 % nejvýše
| |III. K. T. |do 565 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
45 | 6 |kompresivní elastické punčochy polostehenní|100 % nejvýše
| |IV. K. T. |do 879 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
46 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní |100 % nejvýše
| |II. K. T. |do 566 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
47 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní |100 % nejvýše
| |III. K. T. |do 620 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
48 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní |100 % nejvýše
| |IV. K. T. |do 1.013 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
49 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní s |100 % nejvýše
| |uchycením v pase II. K. T. |do 345 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |

| | |
50 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní s |100 % nejvýše
| |uchycením v pase III. K. T. |do 372 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
51 | 6 |kompresivní elastické punčochy stehenní s |100 % nejvýše
| |uchycením v pase IV. K. T. |do 400 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání CHI, INT, |
| |DER, J16, maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
52 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |dámské II. K. T. |do 1.063 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
53 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |dámské III. K. T. |do 1.319 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
54 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |dámské IV. K. T. |do 1.319 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
55 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |těhotenské II. K. T. |do 1.619 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 1 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
56 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |těhotenské III. a IV. K. T. |do 1.987 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 1 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
57 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |pánské II. K. T. |do 1.867 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání PRL, CHI, INT, |
| |DER, J16, schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
58 | 6 |kompresivní elastické punčochové kalhoty |100 % nejvýše
| |pánské III. a IV. K. T. |do 2.100 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
59 | 6 |pažní návlek komplet II. K. T. |100 % nejvýše
| | |do 1.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
| | |
60 | 6 |pažní návlek komplet III. a IV. K. T. |100 % nejvýše
| | |do 300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
61 | 6 |kompresivní elastické punčochy a návleky |100 %
| |individuálně zhotovené |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, |
| |schvaluje revizní lékař, maximálně |
| |2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
62 | 6 |kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K.T.|100 % nejvýše do
| | |130 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání CHI, ORT, REV, PRL, |
| |DER, J16, maximálně 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
63 | 6 |pomůcka pro navlékání kompresivních |100 % nejvýše do
| |elastických punčoch |242 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě PRL, CHI, INT, DER, J16, |
| |maximálně 1 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
64| 7 |kočárek zdravotní |100 % nejvýše do
| | |21.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, ORT, NEU a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
65 | 7 |kočárek zdravotní - příslušenství |100 % nejvýše
| | |do 5.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, ORT, NEU a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
66 | 7 |opravy vozíku mechanického, elektrického a |90 %
| |kočárku zdravotního |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě schválení revizním lékařem|
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
67 | 7 |rukavice kožené pro vozíčkáře |nejvýše do
| | |300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
68 | 7 |tříkolka pro dospělé včetně příslušenství |nejvýše do
| | |5.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU |
| |a schválení revizním lékařem, maximálně |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
69 | 7 |vozík elektrický - příslušenství |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU, |
| |INT a schválení revizním lékařem S5, 1 ks |
| |za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
70 | 7 |vozík mechanický |100 % nejvýše
| | |do 12.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
71 | 7 |vozík mechanický - příslušenství |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
72 | 7 |vozík s elektrickým pohonem pro provoz |100 % nejvýše
| |obvykle v exteriéru |do 136.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a |
| |schválení revizním lékařem S5, maximálně |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------

| | |
73 | 7 |vozík s elektrickým pohonem standardní pro |100 % nejvýše
| |lehký provoz obvykle v interiéru |do 120.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a |
| |schválení revizním lékařem S5, maximálně |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
74 | 7 |vozík speciální |100 % maximálně
| | |1 ks za 5 let
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU |
| |a schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
75 | 8 |sluchadlo kapesní pro středně těžkou |100 % nejvýše
| |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT|do 3.200 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
76 | 8 |sluchadlo kapesní pro těžkou nedoslýchavost|100 % nejvýše
| |ztráty nad 60 dB SRT |do 5.500 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
77 | 8 |sluchadlo kapesní pro velmi těžkou |100 % nejvýše
| |nedoslýchavost ztráty 80 dB SRT a více |do 5.500 Kč
| |zbytky sluchu hluchota |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
78 | 8 |sluchadlo kapesní pro korekci anomálie |100 % nejvýše
| |zvukovodu |do 5.900 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky, |
| |schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
79 | 8 |sluchadlo závěsné pro středně těžkou |100 % nejvýše
| |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT|do 5.300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
80 | 8 |sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost|100 %
| |ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu |
| |hluchota |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
81 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |100 % nejvýše
| | |do 11.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |od 2 do 7 let, maximálně 1 ks za 5 let, |
| |schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
82 | 8 |sluchadlo závěsné pro středně těžkou |100 % nejvýše
| |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT|do 5.300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za 5 |
| |let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
83 | 8 |sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost|100 % nejvýše
| |ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu hlucho-|do 5.800 Kč
| |ta |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za |
| |5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
84 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |100 % nejvýše
| | |do 6.800 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, děti |
| |od 7 do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, |
| |schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
85 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, |nejvýše do
| |zvukovodové pro středně těžkou |2.700 Kč
| |nedoslýchavost ztráty od 40 dB do 59 dB SRT|
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
86 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, |100 % nejvýše do
| |zvukovodové s kopresí pro těžkou |3.900 Kč
| |nedoslýchavost ztráty od 60 dB do 79 dB SRT|
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
87 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, PP |100 % nejvýše
| |nebo PP-AGC pro velmi těžkou nedoslýchavost|do 5.100 Kč
| |ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu hluchota|
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
88 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |100 % nejvýše
| | |do 6.800 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, |
| |schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
89 | 8 |baterie ke sluchadlu |100 % nejvýše
| | |do 80 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |maximálně jedenkrát za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
90 | 8 |brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu |100 % nejvýše
| | |do 90 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
91 | 8 |ušní tvarovka individuální |100 % nejvýše
| | |do 250 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |do 18 let, maximálně 1 ks za 1 rok |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
92 | 8 |ušní tvarovka individuální |100 % nejvýše
| | |do 250 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
93 | 8 |ušní tvarovka tovární |100 % nejvýše
| | |do 20 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3,|
| |maximálně 1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
94 | 9 |obruba brýlová |100 % nejvýše
| | |do 300 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let, maximálně 3 ks ročně, od 6 do 15 let|
| |max. 1 ks ročně, dvoje brýle při refrakční |
| |vadě + - 3 DPTR do dálky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
95 | 9 |obruba brýlová |nejvýše do 150
| | |Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , od 15 let|
| |výše, maximálně 1 ks za 3 roky, |
| |dvoje brýle při refrakční vadě + - 3 DPTR |
| |do dálky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
96 | 9 |čočka brýlová sferická, tórická |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|

| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks |
| |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, |
| |od 15 let výše maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
97 | 9 |čočka brýlová lentikulární |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce max. 3 ks ročně, |
| |od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let |
| |výše max. 1 ks za 3 roky, nad + - 10 DPTR, |
| |do 3 let u afakie |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
98 | 9 |čočka brýlová vysokoindexová |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks |
| |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od |
| |15 let výše max. 1 ks za 3 roky, myopie |
| |nad - 10 DPTR, poruchy centrálního zorného |
| |pole, schvaluje revizní lékař |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
99 | 9 |čočka brýlová bifokální, franklinova, |100 %
| |zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks |
| |ročně, od 6 do 18 let max. 1 ks ročně, |
| |strabismus, afakie, od 18 let nehrazeno |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
100 | 9 |čočka brýlová prismatická |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks |
| |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od |
| |15 let max. 1 ks za 3 roky, při diplopii, |
| |strabismus |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
101 | 9 |čočka brýlová plastická |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks |
| |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od |
| |15 let max. 1 ks za 3 roky, nad + - 10 |
| |DPTR, do 15 let nad + - 3 DPTR |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
102 | 9 |čočka brýlová s absorpční vrstvou |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH , děti do |
| |6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks |
| |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od |
| |15 let max. 1 ks za 3 roky, afakie, |
| |pseudoafaie, choroby a vady provázené |
| |světloplachostí |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
103 | 9 |čočka brýlová hyperokulární |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na předepsání OPH, děti do 18 let |
| |bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, |
| |od 18 let max. 1 ks za 3 roky, schvaluje |
| |revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
104 | 9 |čočka kontaktní měkká (hydrofilní) |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání OPH, děti do 15 let |
| |bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od|
| |15 let max. 1 ks ročně, afakie nad + - 10 |
| |DPT, astigmatismus irregularis, |
| |anisometropie 3,0 DPT a více |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
105 | 9 |čočka kontaktní tvrdá včetně plynopropust- |100 %
| |ných |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, děti do |
| |15 let bez změny korekce nárok na max. 1 ks|
| |ročně, od 15 let max. 1 ks za 2 roky, |
| |keratokonus, astigmatismus irregularis, do |
| |15 let anisometropie 3,0 DPT a více |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
106 | 9 |čočka kontaktní stenopeutická, barevná, |100 %
| |terapeutická |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, závažné |
| |choroby rohovky, schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
107 | 9 |okluzor gelový, náplastový, plastový |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
108 | 9 |dalekohledový systém na dálku i na blízko, |nejvýše do
| |s příslušenstvím |8.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, maximálně |
| |1 ks za 7 let, schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
109 | 9 |lupa asferická zvětšující 4x a více |nejvýše do
| | |1.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, maximálně |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
110 | 9 |lupa sferická zvětšující do 4x |nejvýše do 100
| | |Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, maximálně |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
111 | 9 |protéza oční skleněná |100 % nejvýše
| | |do 800 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
112 | 9 |protéza oční akrylátová individuálně |100 % nejvýše
| |zhotovovaná |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH a schválení|
| |revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
113 | 10 |aplikátory aerosolových přípravků |nejvýše do
| | |500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL, |
| |PED, u pacientů od 18 let pouze po |
| |schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
114 | 10 |inhalátor kompresorový |100 % nejvýše do
| | |3.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL a|
| |schválení revizním lékařem, max. 1 ks za |
| |10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
115 | 10 |inhalkátor ultrazvukový |100 % nejvýše do
| | |4.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL a|
| |schválení revizním lékařem, max. 1 ks za |
| |10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
116 | 10 |koncentrátor kyslíku |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN a schválení|
| |revizním lékařem, S5 |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
117 | 10 |prostředky pro aplikaci práškových inhalač-|nejvýše do
| |ních forem léčiv |300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání dle preskribč- |
| |ního omezení léčiva, maximálně 1 ks za |
| |2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
118 | 10 |přístroj CPAP |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN, NEU a |
| |schválení revizním lékařem, S5 |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
119 | 10 |spirometr osobní |nejvýše do
| | |300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání TRN, ALG a |
| |schválení revizním lékařem |

| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
120 | 11 |aplikátor inzulínu - inzulínové pero |100 % nejvýše
| | |do 2.200 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA , max. 1 ks|
| |za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
121 | 11 |aplikátor inzulínu k aplikaci injekční |100 % nejvýše
| |stříkačkou |do 1.200 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks |
| |za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
122 | 11 |aplikátor odběru krve pomocí lancet |100 % nejvýše
| | |do 250 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks |
| |za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
123 | 11 |glukometr - pro diabetiky léčené intenzifi-|100 % nejvýše
| |kovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně |do 5.000 Kč
| |nebo inzulínová pumpa), pro labilní |
| |diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA a schválení|
| |revizním lékařem, maximálně 1 ks za 10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
124 | 11 |jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci |100 % nejvýše
| |inzulínu |do 120 Kč za
| | |100 ks
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
125 | 11 |jehly k inzulínovým perům |100 % nejvýše
| | |do 530 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, max. 100 |
| |ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
126 | 11 |komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou |100 % nejvýše
| |jehlou) |do 370 Kč za
| | |100 ks
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
127 | 11 |lancety pro odběr krve |100 % nejvýše
| | |do 300 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, max. 100 |
| |ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
128 | 11 |proužky diagnostické na stanovení glukózy |100 % nejvýše
| | |do 5.600 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, max. |
| |400s ročně |
| | |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
129 | 11 |pumpa inzulínová |100 % nejvýše do
| | |106.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA, a |
| |schválení revizním lékařem, S5 maximálně |
| |1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
130 | 11 |sety infusní k inzulínové pumpě |100 % nejvýše
| | |do 160 Kč za 1
| | |set
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
131 | 11 |stříkačka injekční k aplikaci inzulínu |100 % nejvýše
| | |do 230 Kč za
| | |100 ks
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
132 | 12 |berle podpažní |100 % nejvýše
| | |do 400 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 1 pár za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
133 | 12 |berle předloketní |100 % nejvýše
| | |do 300 Kč za 1
| | |ks
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
134 | 12 |chodítko |100 % nejvýše
| | |do 7.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, NEU, OP a |
| |schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks |
| |za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
135 | 12 |hůl |100 % nejvýše do
| | |130 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |maximálně 1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136 | 12 |lůžko polohovací s možností elektrického |100 % nejvýše do
| |nastavení |30.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU |
| |a schválení revizním lékařem, S5, maximálně|
| |1 ks za 10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136A| 12 |křeslo klozetové |100 % nejvýše
| | |7.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU, max. |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136B| 12 |nástavec na WC |100 % nejvýše
| | |2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU, max. |
| |1 ks za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136C| 12 |sedačka do vany a pod sprchu |100 % nejvýše
| | |10.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU, max. |
| |1 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136D| 12 |zařízení polohovací |100 % nejvýše
| | |60.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU a |
| |schválení revizním lékařem, max. 1 ks za |
| |10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136E| 12 |příslušenství k polohovacímu zařízení |max. 20.000 Kč
| | |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU a |
| |schválení revizním lékařem, max. 1 ks za |
| |10 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
136F| 12 |zvedák mechanický, elektrický, hydraulický |100 % nejvýše
| | |33.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, OTR, NEU a |
| |schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
137 | 12 |lůžko polohovací s možností mechanického |100 % nejvýše
| |nastavení |do 15.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU |
| |a schválení revizním lékařem, S5, |
| |maximálně 1 ks za 10 let |

| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
138 | 13 |paruka |nejvýše do
| | |1.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání ONK, PRL, DER, |
| |INT, maximálně 1 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
139 | 13 |podložka antidekubitní |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a|
| |schválení revizního lékaře, maximálně 1 ks |
| |za 3 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
140 | 13 |pomůcka pro posílení svalstva pánevního dna|nejvýše do 600
| | |Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání GYN, URN |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
141 | 13 |přilba ochranná |100 % nejvýše
| | |do 2.500 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, NEU, PSY a |
| |schválení revizním lékařem, max. 1 ks za |
| |2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
142 | 14 |hůl bílá slepecká |100 %
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, PRL, |
| |maximálně 3 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
143 | 14 |kompenzační pomůcky pro nevidomé |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání OPH, PRL a |
| |schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
144 | 15 |indukční set zesilovače |100 % nejvýše
| | |do 1.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL |
| |S3, maximálně 1 ks za 7 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
145 | 15 |kompenzační pomůcky pro sluchově postižené |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3 |
| |a schválení revizním lékařem |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
146 | 16 |obuv ortopedická dětská individuální |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, ORT, OP a |
| |schválení revizním lékařem, max. 3 páry |
| |ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
147 | 16 |obuv ortopedická dětská sériově vyráběná |nejvýše do
| | |1.000 Kč
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání REH, ORT, OP a |
| |schválení revizním lékařem, max. 3 páry |
| |ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
148 | 16 |obuv ortopedická individuálně zhotovená - |50 %
| |jednoduchá |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, OP, |
| |max. 1 pár za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
149 | 16 |obuv ortopedická individuálně zhotovená - |90 %
| |složitější a velmi složitá |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, OP, |
| |max. 1 pár za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
150 | 16 |obuv pro diabetiky |nejvýše do
| | |1.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání DIA a schválení|
| |revizním lékařem, max. 1 pár za 2 roky |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
151 | 16 |vložky ortopedické individuální |nejvýše do
| | |100 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, OP, |
| |max. 1 pár ročně |
| | |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
152 | 16 |vložky ortopedické individuální dětské |nejvýše do
| | |300 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, OP, |
| |max. 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
153 | 16 |vložky ortopedické speciální |80 %
| | |
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání REH, ORT, OP, |
| |max. 2 páry ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
154 | 17 |tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu |100 % nejvýše
| | |do 3.500 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání ORL, FON, |
| |schvaluje revizní lékař, děti do 18 let |
| |max. 3 ks ročně |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
155 | 17 |tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání ORL, FON, |
| |od 18 let max. 2 ks za 5 let |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
156 | 17 |tracheostomická kanyla silikonová, PVC |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání ORL, FON, |
| |schvaluje revizní lékař, max. 2 ks ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
157 | 17 |příslušenství ke kanyle tracheostomické |100 % nejvýše
| | |do 2.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání ORL, FON, max. 1 x |
| |ročně |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
158 | 17 |elektrolaryng |100 % nejvýše
| | |do 20.000 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |na základě předepsání FON, maximálně 1 ks |
| |za 10 let, S5, schvaluje revizní lékař |
| | |
-----|-------|-------------------------------------------|----------------
| | |
159 | 17 |akumulátor k elektrolaryngu |100 % nejvýše
| | |do 700 Kč
| | |
| |-------------------------------------------|
| | |
| |pouze na základě předepsání FON, maximálně |
| |1 ks za 2 roky, schvaluje revizní lékař |
| | |
-----+-------+-------------------------------------------+----------------

Příloha č. 4

SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Seznam použitých zkratek a vysvětlivek

Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované
stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační
a léčebné pomůcky.

Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena
odchylně u osob:

a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí
7)

b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí
8)

U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:

1. identifikační kód
2. název
3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro
zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení
4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících
příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní
pojišťovnou
5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického

výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P
6. úhrada zdravotní pojišťovnou
a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I
b) ve výši částky uvedené v Kč

+--------------------------------------------------------------------------+
| |
| Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků |
| |
| v základním provedení |
| |
|---------------+----------------------------------------------------------|
| | |
| Symbol | Dentální slitina |
| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| | |
| 1 | Wiron 99 |
| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| | |
| 2 | Koldan, Konstrulit |
| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| | |
| 3 | Oralium, Kdynium (K1) |
| | |
+---------------+----------------------------------------------------------+

U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně
stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální
slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným
náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002,
72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického
výrobku.

Ve výrobku "oprava snímacího aparátu s otiskem" (kód 86081 a 76081) není
zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena
připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v
případech:

1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,
2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch
tvorby tvrdých zubních tkání,
3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných
poruch vývoje a erupce zubů,
4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních
anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou,
ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce
žvýkacího ústrojí,

a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.

Životnost stomatologických výrobků

Zdravotní pojišťovna hradí:

- jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního
plastu,
- jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
- jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,

pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.

Výjimkou jsou:

- korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),
- korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),
- korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),
- korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),
- snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),
- snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

Zdravotní pojišťovna nehradí:

- ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické
náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,
- odstranění závad v zákonné záruční lhůtě.

+--------------------------------------------------------------------------+
| |
| Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků |
| zdravotní pojišťovnou |
| |
|----------------+--------------------------------------+------------------|
| | | |
| Označení | Rozlišovací kritéria | Výše úhrady |
| kategorie | | |
| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| | | |
| a |rozštěpy rtu, čelisti a patra, | plná |
| |vrozené celkové vady a systémová | úhrada |
| |onemocnění s ortodontickými projevy, | |
| |bez závislosti na věku | |
| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| | | |
| b |1. hypodoncie čtyř a více stálých | 80 % |
| | zubů v jedné čelisti mimo zuby | kalkulované |
| | moudrosti | ceny standard.|
| | | výrobku |
| |2. obrácený skus řezáků i jednotlivých| |
| | | |
| |3. protruzní vady s incizálním | |
| | schůdkem sedm a více milimetrů | |
| | | |
| |4. otevřený skus v rozsahu všech | |
| | stálých řezáků dva a více | |
| | milimetrů | |
| | | |
| |5. retence, palatinální poloha a | |
| | agenze stálého špičáku. U dětí do | |
| | 18 let nedostatek místa pro | |
| | stálý špičák, pět milimetrů a více | |
| | | |
| |6. retence stálého horního řezáku | |
| | | |
| |7. hluboký skus s traumatizací gingivy| |
| | | |
| |8. zkřížený skus s nuceným vedením | |
| | dolní čelisti | |
| | | |
| |9. nonokluze nejméně dvou párů | |
| | antagonistů, mimo zuby moudrosti, | |
| | v jednom laterálním segmentu | |
| | | |
| |bez závislosti na věku s výjimkou | |
| |uvedenou v bodě 5. | |
| | | |
| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| | | |
| c |ostatní anomálie zubů a skusu u dětí | 50 % |
| |do 18 let věku | kalkulované |
| | | ceny standard.|
| | | výrobku |
| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| | | |
| d |ostatní anomálie zubů a skusu u osob | nehradí |
| |starších 18 let | |
| | | |
+----------------+--------------------------------------+------------------+

Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti
anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby.
Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením
anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném
zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto
aparátů podle léčebných plánů.

Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním
zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:
- stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,
- stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor
ortodoncie.

Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

+---------+-----+------------------------+---------+-----+-----+-----------+
| | | | | | | |
| Kód | ZVL | Název stomatologického | Dentální| kat | ome | Úhrada |
| | | výrobku | slitina | | |pojišťovnou|
| | | | | | | |
+---------+-----+------------------------+---------+-----+-----+-----------+

Samostatné výrobní fáze

. . . . . .
Kód . ZVL . Název stomatologického . Dentální. kat . ome . Úhrada
. . výrobku . slitina . . .pojišťovnou
...........................................................................
. . . . . .
70001 . .Studijní model s . . . . |
. .otiskem . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70002 . .Analýza modelů v . . . . |
. .okludoru . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70004 . .Diagnostická přestavba . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70011 . .Funkční otisk horní . . . . |
. .čelisti v individuální . . . .
. .lžíci . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70012 . .Funční otisk dolní . . . . |
. .čelisti v individuální . . . .
. .lžíci . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70013 . .Anatomický otisk čelisti. . . . |
. .v individuální lžíci . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70021 . .Registrace obličejovým . . . . |
. .obloukem . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70031 . .Rekonstrukce mezičeli- . . . . |
. .stních vztahů skusovými . . . .
. .šablonami . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70041 . .Registrace funkčních . . . . |
. .poloh mandibuly . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
70051 . .Sponová modelace - . . . . |
. .pilířová konstrukce . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
70061 . .Frézování - pilířová . . . . |
. .konstrukce nebo člen . . . .

. .můstku . . . .

Rekonstrukce korunky

. . . . . .
71041 . .Inlay kořenová, jeden . 2 . . . |
. .kanálek, přímá, litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71042 . .Inlay kořenová, jeden . 2 . . . |
. .kanálek, nepřímá litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71051 . .Inlay kořenová, dva . 2 . . . |
. .kanálky, přímá, litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71052 . .Inlay kořenová, dva . 2 . . . |
. .kanálky, nepřímá, litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71061 . .Inlay kořenová, tři a . 2 . . . |
. .více kanálků, přímá, . . . .
. .litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71062 . .Inlay kořenová, tři a . 2 . . . |
. .více kanálků, nepřímá, . . . .
. .litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71071 . .Estetická faseta z . . . . |
. .plastu . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Korunkové náhrady

. . . . . .
71101 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71102 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71103 . .Korunka ochranná plášťo-. . . . |
. .vá litá . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71104 . .Korunka ochranná . . . . |
. .plášťová ražená . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71111 . .Korunka plášťová z . . . . |
. .plastu, preparace do . . . .
. .ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71112 . .Korunka plášťová z . . . . |
. .plastu, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71113 . .Korunka plášťová z . . . . 693,-
. .kompozitního plastu, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71114 . .Korunka plášťová z . . . . 745,-
. .kompozitního plastu, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71121 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . |
. .plast, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71122 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . |
. .plast, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71123 . .Korunka fasetovaná - . . . . 1014,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71124 . .Korunka fasetovaná - . . . . 1066,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71131 . .Korunka skeletová, . . . . |
. .armovaná - plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71132 . .Korunka fasetovaná - . . . . 1014,-
. .metalokeramika . . . .
. . . . . .

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

. . . . . .
71201 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71202 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová , preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71211 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . |
. .plast, preparace do . . . .
. .ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71212 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . |
. .plast, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71221 . .Korunka fasetovaná - . . . . 942,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
71222 . .Korunka fasetovaná - . . . . 994,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71231 . .Korunka fasetovaná - . . . . 942,-
. .metalokeramika . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71251 . .Kořenová čepička, . . . . 597,-
. .jeden kanálek . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71252 . .Kořenová čepička, dva . . . . 662,-
. .kanálky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71253 . .Kořenová čepička, tři a . . . . 753,-
. .více kanálků . . . .
. . . . . .

Spojení pilířových konstrukcí

. . . . . .
71301 . .Člen můstku celokovový . 1 . . . |
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71302 . .Člen můstku fasetovaný . 1 . . . |
. .- plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71303 . .Člen můstku fasetovaný . . . . 598,-
. .- kompositní plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71312 . .Člen můstku fasetovaný . . . . 598,-
. .- metalokeramika . . . .
. . . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71321 . .Opěrný třmen individuál-. . . . |
. .ně zhotovený . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71322 . .Opěrný třmen prefebriko-. . . . |
. .vaný . . . .
. . . . . .

Adhesivní náhrady

. . . . . .
71501 . .Adhesivní můstek, jeden . . . . |
. .mezičlen - plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71502 . .Adhesivní můstek, další . . . . |
. .mezičlen - plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................

. . . . . .
71531 . .Adhesivní litá dlaha - . . . . |
. .do 6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71532 . .Adhesivní litá dlaha - . . . . |
. .7 a více zubů . . . .
. . . . . .

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

. . . . . .
. . . . . .
71601 . .Provizorní ochranná . . . . |
. .korunka z plastu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71611 . .Provizorní ochranný . . . . |
. .můstek z plastu - do 6 . . . .
. .zubů . . . .

...........................................................................
. . . . . .
71612 . .Provizorní ochranný . . . . |
. .můstek z plastu - 7 . . . .
. .a více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71621 . .Oprava fixní náhrady s . . . . |
. .otiskem - nová faseta . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
71631 . .Oprava fixní náhrady s . . . . |
. .otiskem - spájení . . . .
. . . . . .

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

. . . . . .
. . . . . .
72001 . .Částečná snímatelná . . . . |
. .náhrada s jednoduchými . . . .
. .retenčními prvky - do . . . .
. .6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72002 . .Částečná snímatelná . . . . |
. .náhrada s jednoduchými . . . .
. .retenčními prvky - 7 a . . . .
. .více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72011 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2010,-
. .náhrada s litými . . . .
. .kotevními prvky - do . . . .
. .6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72014 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2146,-
. .náhrada s litými . . . .
. .kotevními prvky - 7 a . . . .
. .více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72021 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2490,-
. .náhrada dolní s litou . . . .
. .stabilizačně - spojova- . . . .
. .cí deskou - 7 a více . . . .
. .zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72022 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2502,-
. .náhrada horní s litou . . . .
. .patrovou deskou - 7 a . . . .
. .více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72041 . .Dětská snímací náhrada . . . . |
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72104 . .Horní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- 2 kotevní prvky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72105 . .Horní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- 3 a více kotevních . . . .
. .prvků . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72106 . .Horní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- nesponové kotevní . . . .
. .prvky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72114 . .Dolní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- 2 kotevní prvky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72115 . .Dolní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- 3 a více kotevních . . . .
. .prvků . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72116 . .Dolní skeletová náhrada . 3 . . . |
. .- nesponové kotevní . . . .
. .prvky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72141 . .Litá dlaha snímací - . 3 . . . |
. .do 6 zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72142 . .Litá dlaha snímací - . 3 . . . |
. .7 a více zubů . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72151 . .Litá dlaha fixní - do . 3 . . . |
. .6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72152 . .Litá dlaha fixní - 7 . 3 . . . |
. .a více zubů . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Celkové snímatelné náhrady

. . . . . .
72201 . .Celková náhrada horní . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72203 . .Celková náhrada horní . 3 . . . 3125,-
. .s litou patrovou deskou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72204 . .Celková náhrada horní . . . . 2707,-
. .hybridní . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72211 . .Celková náhrada dolní . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72212 . .Celková náhrada dolní . 3 . . . 3177,-
. .s litou bazí . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72213 . .Celková náhrada dolní . . . . 2759,-
. .hybridní . . . .
. . . . . .

Opravy snímacích náhrad, rebaze

. . . . . .
72301 . .Oprava - zubu vypadlého . . . . |
. .z náhrady . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72311 . .Oprava na modelu - . . . . |
. .prasklá, zlomená náhrada. . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72320 . .Oprava retenčních prvků . . . . |
. .náhrady . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72331 . .Oprava - rozšíření baze . . . . 537,-
. .náhrady - do 4 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72332 . .Oprava - rozšíření baze . . . . 600,-
. .náhrady - 5 a více zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72341 . .Oprava skeletové náhrady. . . . |
. .- spájení, bodování . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72351 . .Rebaze částečné sníma- . . . . 353,-
. .telné náhrady bez . . . .
. .otisku . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72352 . .Rebaze částečné sníma- . . . . 940,-
. .telné náhrady s otiskem . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
72353 . .Rebaze celkové náhrady . . . . 405,-
. .bez otisku . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
72354 . .Rebaze celkové náhrady . . . . 1122,-
. .s otiskem, funkční . . . .
. .rámování . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Rekonstrukční náhrady

. . . . . .
73001 . .Obturátor patra s . . . . |
. .částečnou pryskyřičnou . . . .
. .náhradou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
73002 . .Obturátor patra s . 3 . . . |
. .částečnou skeletovou . . . .
. .náhradou . . . .

...........................................................................
. . . . . .
73003 . .Obturátor patra s . . . . |
. .celkovou náhradou . . . .
. .chrupu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
73011 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada horní čelisti . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
73012 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada horní čelisti s . . . .
. .komorou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
73021 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada dolní čelisti . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
73032 . .Celková poresekční . . . . |
. .náhrada dolní čelisti . . . .
. . . . . .

Rehabilitační a léčebné pomůcky

. . . . . .
. . . . . .
74001 . .Fixační pryksyřičná . . . . |
. .okluzní dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74011 . .Fixní pryskyřičná . . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
74012 . .Fixní skeletovaná . 3 . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74021 . .Snímací pryksyřičná . . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74022 . .Snímací skeletovaná . 3 . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74031 . .Krycí pooperační deska, . . . .
. .Kiliánova deska . . . . |
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
74032 . .Nosič transplantátu . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74033 . .Krycí deska pro novoro- . . . . |
. .zence s rozštěpem patra . . . .
. . . . . .
..........................................................................
. . . . . .
74034 . .Oklusní chirurgická . . . . |
. .dlaha - bimaxilární . . . .
. .deska . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74035 . .Tomanova vzpěra . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74036 . .Vzpěra s destičkou k . . . . |
. .podepření spodiny . . . .
. .očnice . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74041 . .Rozvolňovač ústního . . . . |
. .uzávěru . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
74042 . .Pružinový rozvěrač . . . . |
. . . . . .

Ortodontické výrobky

. . . . . .
76001 . .Ortodontické . . . P . |
. .diagnostické a dokumen- . . . .
. .tační modely . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76010 . .Jednoduchý funkční . . a . P . |
. .snímací aparát . . . .
. .(monobloky, propulsor) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76011 . .Jednoduchý funkční . . b . P . 1289,-
. .snímací aparát . . . .
. .(monobloky, propulsor) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76012 . .Jednoduchý funkční . . c . P . 806,-
. .snímací aparát . . . .
. .(monobloky, propulsor) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76013 . .Středně složitý . . a . P . |
. .funkční aparát . . . .
. .(klammt, balters) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76014 . .Středně složitý funkční . . b . P . 1770,-
. .aparát (klammt, balters). . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
76015 . .Středně složitý funkční . . c . P . 1106,-
. .aparát (klammt, balters). . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76016 . .Složitý funkční snímací . . a . P . |
. .aparát (fránkel, bimler,. . . .
. .lehnam, hansa-platte) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76017 . .Složitý funkční snímací . . b . P . 2450,-
. .aparát (fránkel, bimler,. . . .
. .lehnam, hansa-platte) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76018 . .Složitý funkční snímací . . c . P . 1532,-
. .aparát (fránkel, bimler,. . . .
. .lehnam, hansa-platte) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76020 . .Positioner . . a . P . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76021 . .Positioner . . b . P . 3258,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76022 . .Positioner . . c . P . 2036,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76030 . .Jednoduchý deskový . . a . P . |
. .snímací aparát - do . . . .
. .4 prvků (drát., 1 šroub). . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76031 . .Jednoduchý deskový . . b . P . 1043,-
. .snímací aparát - do . . . .
. .4 prvků (drát., 1 šroub). . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76032 . .Jednoduchý deskový . . c . P . 652,-
. .snímací aparát - do . . . .
. .4 prvků (drát., 1 šroub). . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76033 . .Složitý deskový snímací . . a . P . |
. .aparát . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76034 . .Složitý deskový snímací . . b . P . 1323,-
. .aparát . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76035 . .Složitý deskový snímací . . c . P . 827,-
. .aparát . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
76036 . .Clony, skluzná stříška . . a . P . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76036 . .Clony, skluzná stříška . . b . P . 965,-
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
76037 . .Clony, skluzná stříška . . c . P . 603,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76040 . .Pevný aparát k rozšíření. . a . P . |
. .patrového švu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76041 . .Pevný aparát k rozšíření. . b . P . 1933,-
. .patrového švu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76042 . .Pevný aparát k rozšíření. . c . P . 1208,-
. .patrového švu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76050 . .Laboratorně zhotovený . . a . P . |
. .nábradek . . . .
. . . . . .
. . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76051 . .Laboratorně zhotovený . . b . P . 709,-
. .nábradek . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76052 . .Laboratorně zhotovený . . c . P . 443,-
. .nábradek . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76070 . .Laboratorně zhotovený . . a . P . |
. .intraorální oblouk . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76071 . .Laboratorně zhotovený . . b . P . 542,-
. .intraorální oblouk . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76072 . .Laboratorně zhotovený . . c . P . 339,-
. .intraorální oblouk . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76080 . .Oprava snímacího aparátu. . . . |
. .jednoduchá (lom, 1 drát.. . . .
. .Prvek) . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
76081 . .Oprava snímacího aparátu. . . P . |
. .s otiskem . . . .
. . . . . .

Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

Samostatné výrobní fáze

. . . . . .
80001 . .Studijní model s otiskem. . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80002 . .Analýza modelů v . . . . 132,-
. .okludoru . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80004 . .Diagnostická přestavba . . . . 156,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80011 . .Funkční otisk horní . . . . |
. .čelisti v individuální . . . .
. .lžíci . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80012 . .Funkční otisk dolní . . . . |
. .čelisti v individuální . . . .
. .lžíci . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80013 . .Anatomický otisk čelisti. . . . |
. .v individuální lžíci . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80021 . .Registrace obličejovým . . . . 156,-
. .obloukem . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80031 . .Rekonstrukce mezičelist-. . . . 190,-
. .ních vztahů skusovými . . . .
. .šablonami . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80041 . .Registrace funkčních . . . . 300,-
. .poloh mandibuly . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
80051 . .Sponová modelace - . . . . 84,-
. .pilířová konstrukce . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
80061 . .Frézování - pilířová . . . . 105,-
. .konstrukce nebo člen . . . .
. .můstku . . . .
. . . . . .

Rekonstrukce korunky

. . . . . .
81041 . .Inlay kořenová, jeden . 2 . . . 350,-
. .kanálek, přímá . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Rekonstrukce korunky

. . . . . .
. . . . . .
81042 . .Inlay kořenová, jeden . 2 . . . 596,-
. .kanálek, nepřímá litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81051 . .Inlay kořenová, dva . 2 . . . 369,-
. .kanálky, přímá, litá . . . .
. . . . . .
..........................................................................
. . . . . .
81052 . .Inlay kořenová, dva . 2 . . . 666,-
. .kanálky, nepřímá, litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81061 . .Inlay kořenová, tři a . 2 . . . 429,-
. .více kanálků, přímá, . . . .
. .litá . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81062 . .Inlay kořenová, tři a . 2 . . . 770,-
. .více kanálků, nepřímá, . . . .
. .litá . . . .
. . . . . .

Korunkové náhrady

. . . . . .
. . . . . .
81101 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81102 . .Korunka plášťová . 1 . . . |
. .celokovová, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81111 . .Korunka plášťová z . . . . |
. .plastu, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81112 . .Korunka plášťová z . . . . |
. .plastu, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81113 . .Korunka plášťová z . . . . 693,-
. .kompozitního plastu, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81114 . .Korunka plášťová z . . . . 745,-
. .kompozitního plastu, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81115 . .Korunka plášťová . . . . 745,-
. .keramická, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81121 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . 561,-
. .plast, preparace do . . . .
. .ztracena . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81122 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . 592,-

. .plast, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81123 . .Korunka fasetovaná - . . . . 561,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81124 . .Korunka fasetovaná - . . . . 592,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81132 . .Korunka fasetovaná - . . . . 561,-
. .metalokeramika . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

. . . . . .
. . . . . .
81201 . .Korunka plášťová . 1 . . . 815,-
. .celokovová, preparace . . . .
. .do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81202 . .Korunka plášťová . 1 . . . 867,-
. .celokovová, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81203 . .Korunka plášťová . . . . 550,-
. .keramická, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81211 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . 519,-
. .plast, preparace do . . . .
. .ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81212 . .Korunka fasetovaná - . 1 . . . 550,-
. .plast, preparace . . . .
. .schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81221 . .Korunka fasetovaná - . . . . 519,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace do ztracena . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81222 . .Korunka fasetovaná - . . . . 550,-
. .kompozitní plast, . . . .
. .preparace schůdková . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81231 . .Korunka fasetovaná - . . . . 519,-
. .metalokeramika . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81251 . .Kořenová čepička, jeden . . . . 597,-
. .kanálek . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81252 . .Kořenová čepička, dva . . . . 662,-
. .kanálky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81253 . .Kořenová čepička, tři . . . . 753,-
. .a více kanálků . . . .
. . . . . .

Spojení pilířových konstrukcí

. . . . . .
81301 . .Člen můstku celokovový . 1 . . . 470,-
. . . . . .

Spojení pilířových konstrukcí

. . . . . .
. . . . . .
81302 . .Člen můstku fasetovaný -. 1 . . . 321,-
. .plast . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81303 . .Člen můstku fasetovaný -. . . . 321,-
. .kompozitní plast . . . .
. . . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81311 . .Člen můstku keramický . . . . 321,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81312 . .Člen můstku fasetovaný -. . . . 321,-
. .metalokeramika . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Adhesivní náhrady

. . . . . .
81531 . .Adhesivní litá dlaha - . . . . 1230,-
. .do 6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81532 . .Adhesivní litá dlaha - . . . . 1716,-
. .7 a více zubů . . . .
. . . . . .

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

. . . . . .
81601 . .Provizorní ochranná . . . . 282,-
. .korunka z plastu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81611 . .Provizorní ochranný . . . . 679,-
. .můstek z plastu - do . . . .
. .6 zubů . . . .

...........................................................................
. . . . . .
81612 . .Provizorní ochranný . . . . 929,-
. .můstek z plastu - 7 . . . .
. .a více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81621 . .Oprava fixní náhrady s . . . . 208,-
. .otiskem - nová faseta . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
81631 . .Oprava fixní náhrady . . . . 508,-
. .s otiskem - spájení . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

. . . . . .
82001 . .Částečná snímatelná . . . . |
. .náhrada s jednoduchými . . . .
. .retenčními prvky - do . . . .
. .6 zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82002 . .Částečná snímatelná . . . . |
. .náhrada s jednoduchými . . . .
. .retenčními prvky - 7 . . . .
. .a více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82011 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2010,-
. .náhrada s litými . . . .
. .kotevními prvky - do . . . .
. .6 zubů . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82014 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2146,-
. .náhrada s litými . . . .
. .kotevními prvky - 7 . . . .
. .a více zubů . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82021 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2490,-
. .náhrada dolní s litou . . . .
. .stabilizačně-spojovací . . . .
. .deskou - 7 a více zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
82022 . .Částečná snímatelná . 3 . . . 2502,-
. .náhrada horní s litou . . . .
. .patrovou deskou - 7 a . . . .
. .více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82104 . .Horní skeletová náhrada . 3 . . . 1260,-
. .- 2 kotevní prvky . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82105 . .Horní skeletová náhrada . 3 . . . 1395,-
. .- 3 a více kotevních . . . .
. .prvků . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82114 . .Dolní skeletová náhrada . 3 . . . 1246,-
. .- 2 kotevní prvky . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
82115 . .Dolní skeletová náhrada . 3 . . . 1345,-
. .- 3 a více kotevních . . . .
. .prvků . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82141 . .Litá dlaha snímací - . . . . 1374,-
. .do 6 zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
82142 . .Litá dlaha snímací - . . . . 2008,-
. .7 a více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82151 . .Litá dlaha fixní - do 6 . . . . 1712,-
. .zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82152 . .Litá dlaha fixní - 7 . . . . 2321,-
. .a více zubů . . . .
. . . . . .

Celkové snímatelné náhrady

. . . . . .
82201 . .Celková náhrada horní . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82203 . .Celková náhrada horní . 3 . . . 1531,-
. .s litou patrovou deskou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82204 . .Celková náhrada horní . . . . 1326,-
. .hybridní . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82211 . .Celková náhrada dolní . . . . |
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82212 . .Celková náhrada dolní . 3 . . . 1555,-
. .s litou bazí . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82213 . .Celková náhrada dolní . . . . 1351,-
. .hybridní . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Opravy snímacích náhrad, rebaze

. . . . . .
. . . . . .
82301 . .Oprava - zubu vypadlého . . . . 164,-
. .z náhrady . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82311 . .Oprava na modelu - . . . . 225,-
. .prasklá, zlomená . . . .
. .náhrada . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82320 . .Oprava retenčních prvků . . . . 363,-
. .náhrady . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82331 . .Oprava - rozšíření baze . . . . 587,-
. .náhrady - do 4 zubů . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
82332 . .Oprava - rozšíření baze . . . . 600,-
. .náhrady - 5 a více zubů . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82341 . .Oprava skeletové náhrady. . . . 876,-
. .- spájení, bodování . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82351 . .Rebaze částečné sníma- . . . . 353,-
. .telné náhrady bez . . . .
. .otisku . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82352 . .Rebaze částečné sníma- . . . . 940,-
. .telné náhrady s otiskem . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82353 . .Rebaze celkové náhrady . . . . 405,-
. .bez otisku . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
82354 . .Rebaze celkové náhrady . . . . 1122,-
. .s otiskem, funkční . . . .
. .rámování . . . .
. . . . . .

Rekonstrukční náhrady

. . . . . .
83001 . .Obturátor patra s . . . . |
. .částečnou pryskyřičnou . . . .
. .náhradou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83002 . .Obturátor patra s . 3 . . . |
. .částečnou skeletovou . . . .
. .náhradou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83003 . .Obturátor patra s . . . . |
. .celkovou náhradou chrupu. . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83011 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada horní čelisti . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
83012 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada horní čelisti . . . .
. .s komorou . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83021 . .Částečná poresekční . . . . |
. .náhrada dolní čelisti . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83031 . .Celková poresekční . . . . |
. .náhrada horní čelisti . . . .
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
83032 . .Celková poresekční . . . . |
. .náhrada dolní čelisti . . . .
. . . . . .

Rehabilitační a léčebné pomůcky

. . . . . .
84001 . .Fixační pryskyřičná . . . . |
. .okluzní dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84011 . .Fixní pryskyřičná . . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84012 . .Fixní skeletovaná . 3 . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84021 . .Snímací pryskyřičná . . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84022 . .Snímací skeletovaná . 3 . . . |
. .nákusná dlaha . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84031 . .Krycí pooperační deska, . . . . |
. .kiliánova deska . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84032 . .Nosič transplantátu . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84034 . .Oklusní chirurgická . . . . |
. .dlaha - bimaxilární . . . .
. .deska . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84035 . .Tomanova vzpěra . . . . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84036 . .Vzpěra s destičkou k . . . . |
. .podepření spodiny . . . .
. .očnice . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84041 . .Rozvolňovač ústního . . . . |
. .uzávěru . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
84042 . .Pružinový rozvěrač . . . . |
. . . . . .

Ortodontické výrobky

. . . . . .
. . . . . .
86001 . .Ortodontické . . . P . |
. .diagnostické a dokumen- . . . .
. .tační modely . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86010 . .Jednoduchý funkční . . a . P . |
. .snímací aparát . . . .
. .(monobloky, propulsor) . . . .
. . . . . .
...........................................................................

. . . . . .
86011 . .Jednoduchý funkční . . b . P . 1289,-
. .snímací aparát . . . .
. .(monobloky, propulsor) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86013 . .Středně složitý funkční . . a . P . |
. .snímací aparát (klammt, . . . .
. .balters) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86014 . .Středně složitý funkční . . b . P . 1770,-
. .snímací aparát (klammt, . . . .
. .balters) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86016 . .Složitý funkční snímací . . a . P . |
. .aparát (fráknel, . . . .
. .bimler, lehman, hansa- . . . .
. .platte) . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
86017 . .Složitý funkční snímací . . b . P . 2450,-
. .aparát (fráknel, . . . .
. .bimler, lehman, hansa- . . . .
. .platte) . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86020 . .Positioner . . a . P . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86021 . .Positioner . . b . P . 3258,-
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86030 . .Jednoduchý deskový . . a . P . |
. .snímací aparát - do . . . .
. .4 prvků (drát., 1 šroub). . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
86031 . .Jednoduchý deskový . . b . P . 1043,-
. .snímací aparát - do . . . .
. .4 prvků (drát., 1 šroub). . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86033 . .Složitý deskový . . a . P . |
. .snímací aparát . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86034 . .Složitý deskový . . b . P . 1323,-
. .snímací aparát . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86036 . .Clony, skluzná stříška . . a . P . |
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86037 . .Clony, skluzná stříška . . b . P . 965,-
. . . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86040 . .Pevný aparát k rozšíření. . a . P . |
. .patrového švu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86041 . .Pevný aparát k rozšíření. . b . P . 1933,-
. .patrového švu . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86050 . .Laboratorně zhotovený . . a . P . |
. .nábradek . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86051 . .Laboratorně zhotovený . . b . P . 709,-
. .nábradek . . . .
. . . . . .

...........................................................................
. . . . . .
86070 . .Laboratorně zhotovený . . a . P . |
. .intraorální oblouk . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86071 . .Laboratorně zhotovený . . b . P . 542,-
. .intraorální oblouk . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86080 . .Oprava snímacího . . . . |
. .aparátu jednoduchá . . . .
. .(lom. 1 drát. Prvek) . . . .
. . . . . .
...........................................................................
. . . . . .
86081 . .Oprava snímacího . . . P . |
. .aparátu s otiskem . . . .

Poznámky:

[1a] Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti.

[1b] Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[3] Např. zákon ČNR č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[5] §76 a násl. a §93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

[6] §7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

[6a] § 566 až 575 obchodního zákoníku.

[7] Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

[8] §12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[9] §7 odst. 1 a §17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

[10]Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

[11]§2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

[12]§1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.

[12a]§80 písm. b) a c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb.

[13]§37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.

[14]§11 písm. a) bod 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

[15]§2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.

[16]§31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.

[16a] Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

[17]Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[18]§27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

[19]§7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.

[20]Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

[21]§39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

[22]§77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

[22a]§16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

[22b]§166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

[22c] § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.

[23]§8 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

[23a] Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

[23b] § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966Sb., ve znění zákona č. 422/2004Sb.

[23c] Zákon č. 79/1997Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[23d] Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.

[23e] § 15 vyhlášky č. 54/2004Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

[24]Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

[25]Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

[26]Výměr Ministerstva financí č. 01/1997, kterým se stanoví seznam zboží s regulovanými cenami.

[27]Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

[28]Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[29]§53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

[30]§73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

[31]Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.

[32]§23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

[33]§73b a 93a zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.

[34]Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

[35]Zákon č. 258/2000 Sb.

[36]Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.

[37]§8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.

[38]§12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

[39]§11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

[40]§12 odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

[41]Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

[42]§105 a §115 odst. 1 trestního řádu.

[43]Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[44]Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[45]Příloha č. III odst. 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

[46]Příloha č. I vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

[47]Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

[47a] Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[48] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.