Stanovy Všeobecné občanské strany

 

Článek 1

Úvodní ustanovení:

1.) Název politické strany je Všeobecná občanská strana, jeho zkratka VOS

2.) Sídlem strany je Havířov,Padlých hrdinů 149/51

3.) Strana působí v České republice

4.) Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č.424/1991 Sb. o sdružování v

politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2

Cíle a úkoly strany:

1. Cíle strany

a) byt stranou občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost za sebe svojí obec a stát

b) byt stranou jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní prácí samosprávy,státní

správy,senátu,parlamentu a vlády

c) byt stranou navazující na evropské civilizace

d) byt stranou občanů respektující právní řád, chránicích svá práva a svobody a respektujících práva a

svobody ostatních

e) byt stranou jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu,na rozvoj kultury

práce a bydlení, kultury volného času, vzdělávání a mezilidských vztahu

f) byt stranou podílející se na úkolu dospět k harmonii mezilidských vztahu, ekonomickou a životního

prostředí

2. Hlavní úkoly strany

a) byt prostředníkem volebního úspěchu

b) vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách

c) stanovovat normy a pravidla jednání tak, aby poskytovala členům strany plnou, včasnou a stejnou

příležitost účastnit se formování politické linie a vedení jiných záležitosti strany, volit a být volen do

všech funkcí a být schválen vyšší organizací

d) vzdělávat a vychovávat své členy

 

Článek 3

Členství:

1.) Členem strany se může stát každý občan, který dosáhl 18 let,který stranu podporuje a chce být členem

strany,dodržuje program strany, není členem jiného politického hnuti či strany,plní stanovené úkoly

strany a zavážou se platit příspěvky.

2.) Podal přihlášku s doporučením s vlastnoručním podpisem.

3.) Bylo schváleno jeho přijetí místní organizaci a stvrzeno podpisem předsedy místního představenstva

nebo obvodového představenstva

4.) Zaplatil členský příspěvek.

5.) Členem se stává dnem jeho přijetí s plnými právy a povinnostmi člena strany.

6.) Členové strany musí být registrování v místní organizaci.Registrace je možná pouze v jedné místní

organizaci.Přechod do jiné organizace je možný pouze se souhlasem obvodového představenstva

Zrušení členství:

1.) Člen podá písemně žádost o zrušení členství s odůvodněním.

2.) Pro porušení stanov a neplnění úkolu strany

3.) Ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

4.) Úmrtím

5.) Místní představenstvo má za povinnost svým rozhodnutím zrušit členství a odvolat z funkcí získaných ve

straně, tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.

6.) Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat ke smírčí komisi do 15 dnů po

oznámení této skutečnosti.

a) Dokud pravoplatně není rozhodnuto o zrušení členství, je dnem podání odvolání členství dotčeného

člena pozastaveno.

b) Ten jehož členství bylo pozastaveno, nemůže vykonávat funkce, do které byl zvolen, hlasovat, volit a

být volen do kterékoliv organizace, nebo složky strany.Při stanovení volebních klíčů se jeho volba nezapočítává..

7) V případě, že došlo ke zrušení členství místním kongresem, může být případný nový vstup do strany

uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku ukončení členství.V tomto případě o přijetí na

doporučení místního představenstva schvaluje obvodové představenstvo.

Zánik členství:

8.) Zánik členství navrhuje místní představenstvo a schvaluje vždy obvodové představenstvo

Práva a povinnosti členů:

Člen strany má právo:

a) Byt volen do všech stranických orgánů

b) Hlasovat a rozhodovat o politických věcech strany na své úrovní.

Člen strany je povinen:

a) Hlasovat o věcech politických ve straně.

b) Volit do všech orgánů strany na svých úrovních v pořadí schválených stranou

c) Platit ve stanovených termínech členské příspěvky strany

d) Získat alespoň dva nové členy do jednoho měsíc, kdy se sám stal členem strany

9.) Do každé funkce VOS na jednotlivých úrovních se bude pouze přihlížet na současný postoj člena a plnění úkolů

daných stranou.

10.) Obvodoví a krajští manažeři nemohou zároveň vykonávat volené funkce na obvodové úrovní a výše.

 

Článek 4

Orgány strany:

1.) Orgány strany na místních úrovních jsou místní kongresy a místní představenstvo. Na obvodové úrovní jsou

orgány strany obvodový kongres , obvodové představenstvo , obvodové kontrolní a revizní komise a

obvodové smírčí komise.Orgány na krajských úrovních jsou krajské kongresy a krajské

představenstvo,krajská kontrolní a revizní komise a krajská smírčí komise . Na ústřední úrovní jsou

orgány strany kongres strany a představenstvo, kontrolní a revizní komise a smírčí komise strany.

2.) Statutárním orgánem strany je představenstvo strany. Za představenstvo jednají předseda a místopředsedové

strany a to každý samostatně.V rozsahu pověření stanoveném představenstvem jedná v majetkových,

hospodářských, pracovních a právních věcech též manažer, který může zmocnit podle pravidel organizačního

řádu konkrétního zaměstnance VOS k jednání a zavazování se v majetkových vztazích vymezeného druhu a

do určené výše.Podepisování za VOS se provádí tak, že k vytištěnému jménu připojí výše uvedené osoby svůj

podpis.

3.) Na obvodové úrovní je orgánem strany se všeobecnou působnosti představenstvo obvodu . Za obvodové

představenstvo jedná předseda a místopředsedové. Podpisové právo má předseda (místopředseda, nebo

pověřený člen obvodového představenstva) a příslušný manažer,nebo zaměstnanec VOS v obvodové

kanceláři.

4.) Na krajské úrovní je orgánem strany se všeobecnou působnosti krajské představenstvo. Za krajské

představenstvo jedná předseda a místopředsedové. Podpisové právo má předseda,(místopředseda, nebo

pověřený člen krajského představenstva) a příslušný manažer, nebo zaměstnanec VOS v krajské kanceláři.

5.) Všechny kolektivní orgány VOS se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpolovič

většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.Způsob usnášení

kontrolních a revizních komisi a smírčích komisi upravuje podrobněji jejich statut.

6.) Funkční období na místních úrovních je dvouleté, na obvodových úrovních tříleté, na krajských úrovních

čtyřleté, na ústředních úrovních pětileté.

 

Článek 5

Místní organizace:

1.) Místní organizace je základním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy.

V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky.

2.) Vznik a zánik místní organizace

a) místní organizace vzniká usnesením místního kongresu o vytvoření místní organizace a schválení licence

představenstvem strany

b) místní organizace zaniká usnesením místního kongresu o rozpuštění místní organizace nebo zrušením

licence představenstvem strany.Místní organizace rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místní

organizace pod 3 členy

c) vznik a zánik místní organizace stvrzuje obvodové představenstvo

3.) Předseda místní organizace

a) je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě s hlasem rozhodujícím

b) je odpovědný za činnost strany v místě

c) je trvalé připraven politicky radit obvodovému orgánu

d) svolává místní kongresy a místní představenstvo a předsedá jim

e) předkládá místnímu kongresu výroční zprávu

f) iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty

g) iniciativně získává nové členy a finanční prostředky

4.) Místopředseda (místopředsedové) místní organizace vykonává tytéž úkoly v zastoupení předsedy.

5.) Pokladník místní organizace

a) je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence

b) podává místnímu kongresu zprávu o hospodaření.

6.) Místní kongres

a) je nejvyšším orgánem strany v místě

b) schází se minimálně 2x do roka ve schválených termínech obvodovým představenstvem (jinak dle potřeby)

c) předseda je povinen místní kongres svolat, není-li svolán místní kongres v uvedeném termínu do 15 dnů je

jej povinen svolat předseda obvodové organizace

d) složení:všichni členové místní organizace

e) působnost:volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu,místopředsedu (místopředsedy), místní

představenstvo a pokladníka místní organizace

f) schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby

g) schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření

h) rozhoduje o zrušení členství svého člena

i) navrhuje kandidáty pro volby do orgánů strany,do zastupitelstva kraje,do Poslanecké sněmovny a Senátu

7.) Místní představenstvo

a) má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními kongresy

b) schází se jednou za měsíc (dle potřeby častěji)

c) předseda je povinen místní představenstvo svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně třetina členů

místního představenstva a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi.Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu

předseda místní představenstvo, učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, předseda obvodové

organizace

d) složení: předseda (místopředseda,místopředsedové),pokladník a minimálně jeden další člen volený místním

kongresem

e) působnost: rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi místními kongresy ( při hlasování má

předseda rozhodující hlas-rovnost hlasů), rozhoduje hlasováním a doporučuji vznik členství přihlášeného

zájemce předsedovi,vyjadřují se o žádosti přeregistrace z jiné místní organizace

 

Článek 6

Obvodová organizace:

1.) Obvodová organizace je článkem strany a je tvořen místními organizacemi v obvodu .

a) je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem VOS, nabývat práv a

zavazovat se podle zásad hospodaření uvedených v čl.17 stanov

b) nejvyšším orgánem strany na obvodové úrovní je obvodový kongres, v období mezi kongresy má veškerou

odpovědnost obvodové představenstvo

2.) Vznik a zánik obvodové organizace

a) obvodová organizace vzniká usnesením obvodového kongresu o vytvoření obvodového organizace a

schválením představenstvem strany

b) obvodová organizace zaniká usnesením obvodového kongresu o zrušení obvodové organizace nebo

zánikem všech místních organizací v obvodu a schválením představenstvem strany

3.) Předseda obvodové organizace

a) je hlavním představitelem a mluvčím strany v obvodu, zodpovídá za činnost strany v obvodu s hlasem

rozhodujícím

b) je trvale připraven politicky radit představenstvu

c) iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty

d) iniciativně získává finanční prostředky a nové místní organizace

e) svolává obvodové kongresy a obvodové představenstvo a předsedá jim

f) předkládá výroční zprávu obvodovému kongresu

4.) Místopředseda (místopředsedové) obvodové organizace vykonává tytéž úkoly v zastoupení předsedy

5.) Obvodový kongres

a) je nejvyšším orgánem strany v obvodu

b) schází se minimálně 2x do roka ve schválených termínech krajským představenstvem (jinak dle potřeby)

c) předseda je povinen obvodový kongres svolat, není-li svolán obvodový kongres uvedeném termínu do 15

dnů je jej povinen svolat předseda krajské organizace

d) složení: obvodové představenstvo a zástupci místních organizací zvolení místními

kongresy,poslanci,senátoři a krajští zastupitelé registrování v obvodu s hlasem poradním,

manažer,předseda obvodové smírčí komise a předseda obvodové kontrolní a revizní komise s hlasem

poradním, nejsou-li zvolení řádnými delegáty kongresu

e) působnost:volí každý třetí rok většinovým hlasováním předsedu,místopředsedu (místopředsedy) a

obvodové představenstvo,členy obvodové kontrolní a revizní komise a obvodového smírčího výboru, voli

delegáty krajského kongresu,volí delegáty na kongres strany a navrhuje krajské organizaci kandidáty do

představenstva, kontrolní a revizní komise a smírčí komise

f) schvaluje zprávu předsedy, zprávu představenstva o hospodaření,zprávu kontrolní a revizní komise

obvodu a bere na vědomí zprávu smírčí komise obvodu

g) schvaluje nominaci kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny,Senátu a krajského zastupitelstva a

pro komunální volby v případech, že se územní působnost obecného zastupitelstva shoduje s uzemní

působnosti obvodové organizace

h) stanoví na základě usnesení představenstva výši členských příspěvků v obvodu a jejich diferenciaci

i) schvaluje rozpočet obvodové organizace

6) Obvodové představenstvo

a) má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi obvodovými kongresy

b) schází se jednou měčně (jinak dle potřeby)

c) předseda je povinen obvodové představenstvo svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně třetina členů

obvodového představenstva a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi.Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu

předseda obvodové představenstvo, učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, předseda krajské

organizace

d) složení: předseda obvodové organizace, místopředseda ( místopředsedové) obvodové organizace,zástupci

místních organizací zvoleni obvodovým kongresem,poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní

v obvodu s hlasem poradním,obvodový manažer, předseda obvodové smírčí komise a předseda obvodové

kontrolní a revizní komise s hlasem poradním

e) působnost: rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi obvodovými kongresy ( při hlasování má

předseda rozhodující hlas-rovnost hlasů)

f) úzce spolupracuje s obvodovým manažerem

g) předkládá zprávu o hospodaření obvodovému kongresu

h) podává návrh představenstvu strany na udělení a zrušení licence místní organizace

i) členové obvodového představenstva mají právo účastnit se místních představenstev a kongresů s hlasem

poradním

j) podává manažerovi strany návrh na uzavření pracovního poměru a podává vyjádření k ukončení

pracovního poměru zaměstnanců VOS působících v příslušné obvodové kanceláři

k) hospodaří se svěřeným majetkem VOS v obvodu, jedná a zavazuje se v rozsahu schváleného rozpočtu

l) stanovuje klíč k volbě delegátů na obvodový kongres

 

Článek 7

Krajská organizace:

1.) Krajská organizace je článkem strany a je tvořen obvodovými organizacemi kraje

a) je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem VOS, nabývat práv a

zavazovat se podle zásad hospodaření uvedených v čl.17 stanov

b) nejvyšším orgánem strany na krajské úrovní je krajský kongres, v období mezí kongresy má veškerou

odpovědnost krajské představenstvo

2.) Vznik a zánik krajské organizace

a) krajská organizace vzniká usnesením krajského kongresu o vytvoření krajského představenstva a

schválením představenstvem strany

b) krajská organizace zaniká usnesením krajského kongresu o zrušení krajské organizace nebo zánikem

všech obvodových organizací kraje a konstatováním představenstva strany

3.) Předseda krajské organizace

a) je hlavním představitelem a mluvčím strany v kraji,zodpovídá za činnost strany v kraji s hlasem

rozhodujícím

b) je trvale připraven politicky radit představenstvu strany

c) iniciativně získává finanční prostředky a obvodové organizace

d) svolává krajské kongresy a krajské představenstvo a předseda jim

e) předkládá výroční zprávu krajskému kongresu

4.) Místopředseda (místopředsedové) krajské organizace vykonává tytéž úkoly v zastoupení předsedy.

5.) Krajský kongres

a) je nejvyšším orgánem strany v kraji

b) schází se minimálně 2x do roka ve schválených termínech představenstvem (jinak dle potřeby)

c) předseda je povinen krajský kongres svolat, není-li svolán krajský kongres v uvedeném termínu do 15 dnů

je jej povinen svolat předseda strany

d) složení: krajské představenstvo a zástupci obvodových organizací zvolení obvodovými kongresy podle

klíče stanoveného krajským představenstvem členové představenstva strany zvolení za kraj,poslanci a

senátoři registrovaní v kraji ,zástupci krajské samosprávy v počtu podle rozhodnutí krajského kongresu, ,

manažer kraje,předseda kontrolní a revizní komise a předseda smírčí komise s hlasem poradním,nejsou-li

zvolení řádnými delegáty kongresu

e) působnost: voli se každý třetí rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a

krajské představenstvo, členy kontrolní a revizní komise a smírčí komise kraje, navrhuje kongresu strany

kandidáty do představenstva strany, kontrolní a revizní komise a smírčí komise VOS

f) schvaluje zprávu předsedy, zprávu představenstva o hospodaření, zprávu kontrolní a revizní komise kraje

a bere na vědomí zprávu smírčí komise kraje

g) sestavuje krajské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstva kraje, schvaluje

nominace kandidátů pro volby do Senátu

h) schvaluje rozpočet krajské organizace VOS

6.) Krajské představenstvo

a) má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezí krajskými kongresy

b) schází se minimálně 2x do roka ve schválených termínech představenstvem strany(jinak dle potřeby)

c) předseda je povinen krajské představenstvo svolat, není-li svoláno krajské představenstvo v uvedeném

termínu do 15 dnů je jej povinen svolat předseda strany

d) složení: předseda krajské organizace, místopředseda (místopředsedové) krajské organizace a delegáti

obvodových organizaci zvolení krajským kongresem, členové představenstva zvoleni za kraj,poslanci,

senátoři a krajští zastupitele registrovaní v kraji s hlasem poradním,krajský manažer, předseda kontrolní

a revizní komise kraje a předseda smírčí komise kraje s hlasem poradním

e) působnost: rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi krajskými kongresy,předseda má

rozhodující hlas-rovnost hlasů

f) úzce spolupracuje s krajským manažerem

g) předkládá zprávu o hospodaření krajskému kongresu

h) členové krajského představenstva mají právo účastnit se jednání místních a obvodových představenstev a

kongresů s hlasem poradním

i) podává manažerovi strany návrh na uzavření pracovního poměru a podává vyjádření k ukončení

pracovního poměru zaměstnanců VOS působících v příslušné krajské kanceláři

j) hospodaří se svěřeným majetkem VOS v kraji, jedná a zavazuje se v rozsahu schváleného rozpočtu

k) v její pravomoci je zřídit úzký výbor krajského představenstva tvořený předsedou a místopředsedy krajské

organizace, členy představenstva strany za kraj a zástupcem krajské samosprávy :,úzký výbor činí

operativní rozhodnuti mezi zasedáními krajského představenstva a ze své činnosti se krajskému

představenstvu zodpovídá.

 

Článek 8

Kongres strany:

1.) Kongres strany je nejvyšším organem strany.

a) schází se nejméně jednou za tři roky

b) předseda strany je povinen kongres strany svolat, požádá-li to 1/2 členů představenstva nebo 1/2

krajských organizaci.Koná se nejpozději 3 měsíce od podání návrhu

2.) Složení

a) delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda strany,místopředsedové, členové představenstva ,členové vlády,

poslanci, senátoři, delegáti obvodů zvolení na obvodových kongresech podle klíče stanoveného

představenstvem strany

b) delegáti s hlasem poradním: manažer strany, zaměstnanci VOS určení představenstvem, členové kontrolní

a revizní komise a členové smírčí komise

c) hosté

3.) Působnost

a) volit předsedu strany, místopředsedu (místopředsedy) a zástupce krajů (a jejich náhradníky) do

představenstva

b) volit členy kontrolní a revizní komise ( 1 za kraj)

c) volit členy smírčí komise (1 za kraj)

d) schvaluje stanovy a změny stanov

e) schvaluje statut kontrolních a revizních komisi

f) schvaluje statut smírčích komisi

g) schvaluje zprávu předsedy strany

h) schvaluje zprávu představenstva

i) schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise

j) bera na vědomí zprávu smírčí komise

k) interpeluje své ministry, poslance a senátory

l) rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazku v

případě zrušení strany

m) rozhoduje o zrušení, nebo sloučení strany

n) schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátky,vzorový jednací řád a závazný volební

řád.Tímto oprávněním může pověřit představenstvo

o) schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků.

 

Článek 9

Předseda strany:

a) je hlavou strany, jejím reprezentantem a mluvčím s hlasem rozhodujícím a je volen na pětileté období

b) svolává kongres strany a představenstvo a předsedá jim

c) předkládá kongresu zprávu předsedy strany

d) jako zakládající člen strany má právo jmenovat při vzniku strany předsedy jednotlivých organizaci, kteří

do 3 měsíců jsou povinní provést volby v jednotlivých organizacích dle těchto stanov.

 

Článek 10

Místopředsedové:

Vykonávají tytéž funkce v zastoupení předsedy strany.

 

Článek 11

Úzký výbor:

1.) Složení: předseda strany, místopředsedové strany, předsedové poslaneckého a senátorského klubu.

2.) Působnost:

a) má všeobecnou odpovědnost za stranu mezi zasedáními představenstva strany

b) schází se dle potřeby

c) předkládá představenstvu strany zprávu o své činnosti

d) předkládá představenstvu iniciativní návrhy tykající se činnosti strany.

 

Článek 12

Manažer:

a) je jmenován a odvoláván předsedou strany na návrh představenstva

b) řídí činnost kanceláře strany

c) řídí manažerskou síť

d) na návrh obvodového představenstva a krajského představenstva uzavírá a po vyjádření obvodového

představenstva a krajské představenstva ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci působícími v

obvodových a krajských kancelářích

e) na návrh poslaneckého klubu nebo senátorského klubu uzavírá a ukončuje pracovní poměr s pracovníky

tohoto klubu

f) jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích v rozsahu pověření

stanoveném představenstvem strany

g) má právo účastnit se zasedání orgánů strany na všech úrovních s hlasem poradním

h) účastnit se jednání představenstva a úzkého výboru strany s hlasem poradním

i) je zaměstnancem VOS

j) nemůže vykonávat volené funkce od obvodové úrovně výše

k) nemůže zároveň vykonávat funkce poslance, senátora, člena vlády či uvolněné funkce uzemní samosprávy

 

Článek 13

Představenstvo:

1.) Složení

a) členové úzkého výboru

b) zástupci krajů (1 zástupce na stanovený počet členů registrovaných v krajích), stanoveným

představenstvem

c) s hlasem poradním manažer, členové vlády, předseda kontrolní a revizní komise, předseda smírčí komise

a další přizvaní.

2.) Působnost

a) má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními kongresu strany

b) schvaluje většinovým hlasováním z přítomných o ustavení místních organizací (licence) a může tyto

licence zrušit

c) schvaluje většinovým hlasováním z přítomných o vzniku obvodových organizací

d) konstatuje vznik a zánik krajských organizací

e) rozhoduje většinovým hlasováním z přítomných o sestavení kandidátních listin z kandidátů navržených

krajskými organizacemi

f) k plnění úkolů strany zřizuje kancelář strany včetně manažerské sítě a schvaluje jeji organizačřád

g) předkládá kongresu strany zprávu o činnosti a hospodaření

h) schvaluje roční rozpočet kanceláře VOS

i) schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období

j) schvaluje závazný vzor přihlášky do VOS

k) každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejích výši

l) schvaluje rozpočtová pravidla VOS

m) zřizuje své poradní a iniciativní orgány

n) schází se nejméně 1 x za měsíc (jinak četnost dle potřeby )

o) předseda je povinen představenstvo strany svolat, požádá-li to 1/2 členů představenstva

p) ve všech případech hlasování představenstva rozhodující hlas má předseda strany

3.) Členové představenstva mají právo účastnit se zasedání představenstev místních, obvodových, krajských

kongresů a představenstev s hlasem poradním.

Článek 14

Kluby poslanců, senátorů a členů zastupitelstev:

1.) Složení

Sdružují poslance, senátory nebo členy zastupitelstev

2.) Působnost

a) koordinují práci poslanců, senátoru a členů zastupitelstev tak, aby mohli co nejlépe a nejúčinněji

prosazovat názory a postoje strany v zákonodárných a zastupitelských sborech

b) koordinují za stejným účelem spolupráci s koaličními partnery

3.) Vytvářej si vlastní struktury

4.) Předseda poslaneckého klubu a předseda senátorského klubu reprezentuji klub, jsou jeho představiteli a

mluvčími.

 

Článek 15

Kontrolní a revizní komise:

1.) Kontrolní a revizní komise

a) jsou revizními orgány VOS

b) zřizují se na celostátní, krajské a obvodové úrovní

2.) Kontrolní a revizní komise VOS

a) je volena kongresem (1 člen za kraj),členové kontrolní a revizní komise nesměji být členy představenstva,

zaměstnanci VOS, ani členy kontrolních a revizních komisi na jiné úrovni VOS

b) kontroluje hospodářskou a správní činnost VOS

3.) Kontrolní a revizní komise kraje

a) je volena krajským kongresem, a to nejméně v počtu pěti členů

b) kontroluje hospodářskou a správní činnost VOS v kraji

c) členové kontrolní a revizní komise nesměji být členy jiného orgánu krajské organizace,zaměstnanci VOS,

ani členy kontrolní a revizní komise na jiné úrovni VOS

4.) Kontrolní a revizní komise obvodu

a) je volena obvodovým kongresem, a to nejméně v počtu pěti členů

b) kontroluje hospodářskou a správní činnost VOS v obvodu

c) členové kontrolní a revizní komise obvodu nesměji být členy obvodového představenstva, zaměstnanci

VOS ani členy kontrolní a revizní komise na jiné úrovni VOS

5.) Kontrolní a revizní komise se řídí statutem, který schvaluje kongres strany.

 

Článek 16

Smírčí komise:

1.) Smírčí komise

a) jsou rozhodčími orgány VOS

b) zřizuji se na celostátní, krajské a obvodové úrovní

2.) Smírčí komise VOS

a) je volená kongresem strany(1 člen z kraje),členové smírčí komise nesmějí být členy představenstva,

zaměstnanci VOS ani členy smírčích komisi na jiné úrovni VOS

b) rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany

c) je odvolacím orgánem, přezkoumává rozhodnutí smírčích komisí obvodů a, krajů, jeho rozhodnutí je

konečné a nabývá právoplatnosti dnem doručení.Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od

písemného podání

d) přísluší mu závazný výklad stanov.

3.) Smírčí komise kraje

a) je volená krajským kongresem, a to nejméně v počtu pěti členů

b) rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány VOS v kraji, které jsou mimo pravomoc smírčí komise obvodu

c) členové smírčí komise kraje nesmí být členy jiného orgánu krajské organizace, zaměstnanci VOS ani členy

smírčích komisi na jiné úrovni VOS

4.) Smírčí komise obvodu

a) je volená obvodovým kongresem, a to nejméně v počtu pěti členů

b) rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány VOS v obvodě

c) členové smírčí komise obvodu nesmí být členy obvodového představenstva, zaměstnanci VOS ani členy

smírčí komise na jiné úrovni VOS

5.) Smírčí komise se řídí statutem, který schvaluje kongres strany

 

Článek 17

Zásady hospodaření VOS:

1.) VOS jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří

představenstvo strany na základě schváleného ročního rozpočtu. Představenstvo strany může zmocnit manažera

strany k hospodaření s majetkem strany ve vymezeném rámci.

2.) Krajské organizace hospodaří se svěřeným majetkem VOS v kraji podle schváleného rozpočtu krajské

organizace. Krajské představenstvo může jednat a zavazovat se do výše rozpočtu.Změna příjmové či výdajové

stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení krajským kongresem.Pravomoci krajského kongresu

nebo představenstva při nakládání s majetkem VOS v kraji může převzít svým rozhodnutím představenstva

strany.Krajská organizace nemůže používat majetek VOS v kraji k zajištění závazku.

3.) Obvodová organizace hospodaří se svěřeným majetkem VOS v obvodu podle rozpočtu obvodové organizace,

schváleného obvodovým kongresem. Obvodové představenstvo může jednat a zavazovat se do výše

rozpočtu.Změna příjmové či výdajové stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení obvodovým

kongresem.Pravomoci obvodového kongresu nebo obvodové představenstva při nakládání s majetkem VOS v

obvodu může převzít svým rozhodnutím představenstvo strany.Obvodová organizace nemůže použít majetek VOS

v obvodu k zajištění závazku.

4.) Místní organizace hospodaří na základě vyplacených záloh z prostředků příslušného obvodu.Následně vyúčtování

předkládají pokladnici místních organizaci určenému zaměstnanci VOS v příslušné obvodové kanceláři.

5.) Zdroje financování VOS, krajských a obvodových organizací tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona

424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.Finanč

prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtů obvodových organizací,krajských organizací VOS nebo

rozpočtu VOS podle pravidel rozdělení, která stanoví kongres strany.

6.) V krajských a obvodových organizacích VOS hospodaří jen na základě schválených rozpočtů.Rozpočty musí být

schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové.Rozpočty VOS, krajských a obvodových organizacích VOS jsou

sestavovány na roční období podle rozpočtových pravidel VOS, která schvaluje představenstvo strany.Součásti

rozpočtu krajských organizací je i způsob rozdělení finančních prostředků krajů mezi krajskými organizacemi a

jednotlivými obvodovými organizacemi.Součástí rozpočtu obvodových organizací je i způsob rozdělení finančních

prostředků obvodů mezi obvodovými organizacemi a jednotlivými místními organizacemi.

7.) VOS zřizuje volební fondy oddělené od rozpočtových prostředků.

 

Článek 18

Stanovy nabývají platnosti dnem 4.11.2002 .

...................................................................................

předseda VOS Ing. Vladislav NOVARA